Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Konkurs gra matematyczna

Liczby naturalne stworzył dobry Bóg, wszystko inne w matematyce jest dziełem człowieka. (Leopold Kronecker)


ZAPROSZENIE


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 zaprasza do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie PLANSZOWA GRA MATEMATYCZNA.


Regulamin konkursu Planszowa Gra Matematyczna
1.    Cele konkursu:
a.    Zainteresowanie uczniów matematyką
b.    Odkrywanie talentów
c.    Popularyzowanie twórczości uczniów
d.    Integracja uczniów poprzez propagowanie gier planszowych
e.    Promocja szkoły
f.    Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania własnych pomysłów i kreatywności
g.    Popularyzacja gier planszowych
h.    Kształcenie i zainteresowanie uczniów matematyką

2.    Uczestnicy konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i III klasy gimnazjum

3.    Forma gry:
Dowolna gra planszowa z instrukcją gry i potrzebnymi pionkami lub kostkami do gry, zgodna z pomysłowością uczniów. Treść zgodna z tematem konkursu. Prace powinny być opisane. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora gry, wiek, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwę szkoły, do której dziecko uczęszcza.

4.    Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych:
Konkurs trwa od 25 lutego 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. Prace należy składać w sekretariacie ZSP Nr 10 lub na świetlicy szkolnej.
Gra nie może  być wcześniej publikowana ani nagradzana.
Organizator nie zwraca prac i jednocześnie zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania jako element dekoracji podczas imprez szkolonych.
Prace będą oceniane przez nauczycieli matematyki i świetlicy z ZSP Nr 10 w dwóch kategoriach wiekowych:
•    IV-VI SP
•    VII-VIII SP oraz III gimnazjum.

5.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2019 roku.
Lista laureatów  i termin rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane telefonicznie.

6.    Postanowienia końcowe:
a)    Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków konkursu
b)    Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów wszelkie prawa autorskie.
c)    W sprawach nieobjętych niniejszy regulaminem decydują organizatorzy.

ORGANIZATORZY:   nauczyciele matematyki i świetlicy szkolnej
                                             Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w RzeszowieZgoda i regulamin