Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019

 Bezpieczeństwo Dzieci

rok szkolny 2018/2019

Informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła nie będzie ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Jednocześnie przepisy ww. ustawy nie wykluczają kompetencji rady rodziców do wnioskowania do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia. Podsumowując, to rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania z wyborem ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

 Załączniki: