Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Inne realizowane projekty - „Interaktywna nauka – jak, co, dlaczego?”

Spis treści


„Interaktywna nauka – jak, co, dlaczego?”

 

Koordynatorzy projektu:
Kierownik projektu: mgr inż. Witold Węglowski
Asystent kierownika: mgr Mariusz Turzański

 

Nasz projekt pod tą właśnie nazwą zdobył uznanie i został wybrany do realizacji decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako organizacji pośredniczącej. Tym samym będziemy skutecznie pracować na rzecz młodzieży naszego gimnazjum,  by mogła zgłębiać problematykę nauk ścisłych.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Koncepcja projektu powstała z jednej strony w wyniku indywidualnych doświadczeń i przemyśleń zespołu przygotowującego (Jolanta Lotz, Krystyna Jaworska-Cebula, Janusz Pieprzak, Mariusz Turzański i Witold Węglowski) jak również była efektem wizyt nauczycieli w centrach nauki (Milenaris Park w Budapeszcie, Phänomenta we Flensburgu, Natural History Museum  i The Science Museum w Londynie oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Szkoła ma ambicje dołączenia do czołówki szkół rzeszowskich stąd próba znalezienia wsparcia w oparciu o fundusze europejskie. Projekt dotyczył poziomu gimnazjum i zorientowany był na dostarczenie wrażeń na zajęciach przedmiotów ścisłych oraz techniki poprzez wprowadzenie elementów interaktywnego poznania procesów i myślenia matematycznego. Główny nacisk położyliśmy na pomoc uczniom o przeciętnych i słabych wynikach nauczania. Mamy nadzieję, że wielu spośród uczestników wybierze  w przyszłości zawody techniczne, tak potrzebne w kraju, a także jesteśmy przekonani co do znacznego pozytywnego wpływu projektu na lepsze zrozumienie tak trudnych zagadnień, z jakimi młodzież styka się na lekcjach matematyki, chemii i fizyki.

 

 

 

„Wakacyjna wędrówka z nauką”

Grupa I


To co było najistotniejszego w trakcie wycieczki (obozu): zwiedzanie wybranych linii produkcyjnych w Elektrociepłowni Rzeszów, Zakładach Przemysłu Chemicznego w Nowej Sarzynie, Zakładach Ceramiki Budowlanej w Harasiukach i Zakładach Przemysłu Lotniczego „Hispano-Suiza” w Sędziszowie Młp., warsztaty, których celem było konstruowanie styropianowych elementów mostu wg da Vinci oraz „produkcja” bumerangów, turystyka i rekreacja.

 

Grupa II


Grupa18 uczniów gimnazjum uczestniczyło w wyprawie,  w trakcie której: w różnych ekosystemach przeprowadzali badania: składu i pH gleby, grubości i składu ściółki,  pH wody, zasolenia wody, mikrofauny ściółki i wody, składu flory, temperatur powietrza, siły wiatru, wilgotności powietrza, intensywności promieniowania, obserwowali Jowisza i wybrane fragmenty konstelacji za pomocą dobrej lornetki i teleskopu Newtona,  podziwiali piękno Beskidu Niskiego, czasem dźwigając ciężkie plecaki, rozpoznawali ciekawe organizmy np. skrzyp olbrzymi, goryczki, języcznik zwyczajny, jaszczurkę żyworodną, salamandrę plamistą, kumaka górskiego, kruka, larwy chruścików, wpadali do wody, grzęźli w głębokim błocie, opatrywali pęcherze na stopach, szukali nagród wg azymutu..

 

Wycieczki edukacyjne
Kraków: 6.11.2008 r. i 30.04.2009 r.,
Warszawa 30.05.2009 r.

 

Grupa uczniów różnych klas naszego gimnazjum, wzięła udział  w wycieczkach tematycznych do centrów nauki w Krakowie. Większość zwiedziła Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie zapoznała się z historią druku i osiągnięciami polskiej myśli technicznej w zakresie motoryzacji. Następnie na wystawie „Zabawy z nauką” na 40 stanowiskach z modelami i zestawami urządzeń fizycznych, mogła samodzielnie wykonać proste doświadczenia z następujących dziedzin: maszyny proste, elektryczność, magnetyzm, konstrukcje mostów, hydrostatyka i ekologiczne sposoby wytwarzania energii elektrycznej.

Uczniowie brali też udział w zajęciach interaktywnych „Eksperymentuj” gościnnie prezentowanej przez Centrum Nauki Kopernik  z Warszawy. Wystawa ta składała się ze stanowisk z naukowymi zabawami i doświadczeniami z różnych dziedzin nauki. Uczniowie samodzielnie, całkowicie bezpiecznie, eksperymentowali. 

W ocenie młodzieży to właśnie ta wizyta była najbardziej interesująca, zwłaszcza pokazy z użyciem ciekłego azotu. 

Wycieczka tematyczna, której celem było zwiedzanie interaktywnych stanowisk na 13 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik operowała na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie. Piknik Naukowy to największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę. W tym roku wzięło w niej udział 250 instytucji z 21 krajów świata. W ciągu całego dnia odbyło się ponad 1000 pokazów i doświadczeń. Tym razem tematem przewodnim była „Nauka wśród gwiazd”, a gościem specjalnym Czechy. Po przyjeździe uczniów podzielono na 3-4 osobowe grupy samodzielnie poruszające się po terenach wystawienniczych. Dla bezpieczeństwa ustalono system szybkiej komunikacji z opiekunami. Uczniów wyposażono w przewodniki po terenach ekspozycyjnych.
Ogólnym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 14 w Rzeszowie.

 

 

 

Korespondowały z nim cele szczegółowe: uzupełnienie braków edukacyjnych, wzmocnienie motywacji do nauki, kształtowanie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości, rozwój zainteresowań przyrodniczych, matematycznych i technicznych oraz wzbudzanie – poprzez doświadczenie - ciekawości świata i praw nim rządzących.

 • Beneficjenci Ostateczni:  110 uczniów z Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół nr 4 w Rzeszowie
 • Uczestnicy zajęć wyrównawczych: 79
 • Uczestnicy zajęć kół naukowych: 31
 • Czas realizacji:  
  1 września 2008 r. – 30 września 2009 r.
 • Wartość projektu: 166 900, 45 zł
 • Liczba godzin zajęć wyrównawczych:  
  fizyka – 108, chemia – 108, matematyka – 144.
  Liczba godzin zajęć kół naukowych:
  fizyki – 27, chemii – 27, matematyczno-techniczne – 27.
      
  Zespól Zarządzający:
 • Jolanta Lotz – dyrektor,
 • Witold Węglowski     – kierownik projektu,
 • Mariusz Turzański – asystent kierownika projektu
 • Prowadzący zajęcia wyrównawcze:
 • Barbara Bończak,  
 • Krystyna Jaworska-Cebula,   
 • Elżbieta Gronkowska,
 • Urszula Demitraszek.

  Prowadzący zajęcia kół naukowych: 
 • Elżbieta Gronkowska,
 • Urszula Demitraszek,
 • Stanisław Rudzki.

  Opiekunowie wycieczek:  
 • Krystyna Jaworska-Cebula,
 • Beata Panasiuk,
 • Janusz Pieprzak,
 • Mariusz Turzański,
 • Paweł Iwaszek,
 • Witold Węglowski

  Opiekunowie Wakacyjnych wędrówek z nauką:
 • Mariusz Turzański,
 • Paweł Iwaszek,

Witold Węglowski
    
Zajęcia wyrównawcze z fizyki

 • Prowadząca: Elżbieta Gronkowska

Tematy niektórych zajęć:
Klasa II - wyznaczanie ciężaru ciał, rysowanie wektorów z zastosowaniem różnych skal, jak wyznaczyć swój ciężar, wyznaczanie gęstości różnych substancji, wyznaczanie ciśnienia dla różnych ciał, doświadczenie - prawo Archimedesa, badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego i po okręgu, swobodne spadanie ciał, zasada zachowania pędu, tarcie, konwekcja, promieniowanie cieplne, silniki cieplne, wyznaczanie ciepła właściwego, poznajemy nasz Układ Słoneczny, praca z mapką nieba, ruch drgający i fale mechaniczne, fale na wodzie, instrumenty muzyczne jako źródła dźwięku.
Klasa III - elektryzowanie ciał, wzór na siłę wyporu i obliczanie ciśnienia ciał znajdujących się w klasie, Prawo Joule’a – Lenza, sprawność urządzeń, zabawa z wzorami i jednostkami, wyznaczanie, obliczanie i rysowanie siły wypadkowej, bezwładność ciał, swobodne spadanie ciał, siła elektrodynamiczna, obserwacja linii sił pola magnetycznego, prąd indukcyjny, zjawiska optyczne które dowodzą falową naturę światła, przyrządy optyczne.
Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu: zestaw do statyki, zestaw: Prawo Archimedesa, ława optyczna, literki i cyferki, zestaw oporników, źródło światła, waga elektroniczna, model do demonstracji zachowania równowagi, rura Kundt’a, model silnika Diesla, wytwornica dymu, wózek inercyjny, zestaw „Krążki i wielokrążki”, płyta z zatopionymi opiłkami, rura Newtona, pompa próżniowa, luksomierz, anemometr, zestaw pęd ciśnieniowy.

Szkolne matematyczno – techniczne koło naukowe

 • Prowadzący: Stanisław Rudzki


Tematy niektórych zajęć:
Wykonanie ramki do wyznaczania środka ciężkości ciał, przenoszenia drgań, itp., skonstruowanie poziomicy egipskiej, samochód, który zamiast kół ma prostopadłościany i jedzie, wykonanie wirownicy matematycznej,  prace z drewna - wypalanie obrazków, budowa układów elektronicznych wykorzystaniem zestawu


Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu:
ekran, frezarka, wycinarka, opalarka, lutownica, zestaw edukacji elektronicznej,  zestaw do porównywania objętości, koło miernicze.

Szkolne chemiczne koło naukowe
Prowadząca:

 • Urszula Demitraszek

Tematy niektórych zajęć:
Otrzymywanie gazów oraz ich identyfikacja, badanie właściwości fizycznych i chemicznych, barwne ogrody i kolorowe kryształy, badanie właściwości manganu i jego związków, kolorowe wulkany, energia w reakcjach chemicznych, trwałość związków chemicznych, reakcje redox, ich zapis, bilans elektronowy, analiza jakościowa - płomieniowa litowców   i berylowców, badanie wpływu substancji chemicznych na szybkość procesów chemicznych, pachnąca i wybuchająca chemia, reakcje strącania w analizie chemicznej, otrzymywanie związków trudno rozpuszczalnych, wykrywanie jonów prostych i  związków organicznych.

Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu: płaszcz grzewczy, chłodnica Lebiega, ezy.  

Zajęcia wyrównawcze z chemii

 • Prowadząca: Urszula Demitraszek
  Tematy niektórych zajęć:

Klasa II - otrzymywanie i rozdzielanie mieszanin niejednorodnych i jednorodnych, modele cząsteczek związków, procesy oczyszczania wody, rozpuszczalność substancji w wodzie, rodzaje roztworów, skala pH, reakcje strącania, sole- ich budowa, nazwy i wzory sumarycznei strukturalne, Reakcja zobojętniania, jej istota i zapis cząsteczkowy i jonowy, inne sposoby otrzymywania soli, czyli co może silniejszy, w świecie metali.

Klasa III - rozpuszczanie a rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworów, kwasy tlenowe i beztlenowe- otrzymywanie i badanie właściwości, reakcje zobojętniania i strącania, dysocjacja elektrolityczna zasad kwasów i soli, wskaźniki laboratoryjne i sole w życiu codziennym, proste pochodne węglowodorów, czyli alkohole i kwasy organiczne, alkohole i kwasy, czyli pachnąca chemia.
    

Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu:  mieszadło magnetyczne, biureta, model struktury atomu, zestawy konstrukcyjne związków, modele struktur C, kolekcje rud i kryształów, wiele odczynników, wirówka, szkło laboratoryjne, ezy.  

Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu:  zestaw brył, klocki matematyczne, zestawy konstrukcyjne, tęczowe kwadraty i trójkąty, rzutnik, ekran, oś liczbowa, układ współrzędnych, domino.

 
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 • Prowadzące: Barbara Bończak i Krystyna Jaworska-Cebula
  Tematy niektórych zajęć:

Klasa I - działania na liczbach rzeczywistych, rodzaje kątów i ich własności, pod-stawowe konstrukcje geometryczne, figury płaskie – własności, pola, koło i okrąg – własności, wyrażenia algebraiczne, procenty, równania i nierówności, zadania tekstowe.

Klasa II - działania na potęgach, konstrukcje geometryczne, wyrażenia algebraiczne, Twierdzenie Pitagorasa, działania na pierwiastkach, funkcja liniowa i jej własności, rozwiązywanie układów równań, ostrosłupy i graniastosłupy, zadania tekstowe.

Klasa III - rozwiązywanie układów równań, rozwiązywanie zadań tekstowych, proporcjonalność prosta i odwrotna - rozwiązywanie zadań tekstowych, Twierdzenie Talesa, podobieństwo figur, trójkąt prostokątny i jego własności, bryły, działania na liczbach rzeczywistych, rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi metodami, funkcje i ich własności, wielokąty i ich własności, wybrane elementy statystyki.

 

Szkolne fizyczne koło naukowe

 • Prowadząca: Elżbieta Gronkowska

Tematy niektórych zajęć: Wyznaczanie ciśnienia atmosferycznego, wyznaczanie środka ciężkości ciał i rodzaje równowagi ciał, zabawa z ładunkami elektrycznymi, obserwujemy mikroświat, Układ Słoneczny – poznajemy planety, mapkę nieba, obieg Ziemi, Słońca, ruch Księżyca, zjawiska optyczne, obserwacja i obliczenia dotyczące obrazów w soczewkach i zwierciadłach, bawimy się zabawkami i instrumentami muzycznymi.

 

Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu:

monitor, mikroskop, model kosmograficzny, kamera do mikroskopu, da Vinci machines, zestawy „Sekrety elektroniki”, klosz próżniowy, zestaw – pęd, ruchy, przyrząd do przemiany adiabatycznej, skoczek – zasada zachowania energii, sprężyna do demonstracji fali poprzecznej.


Co działo się przez rok: zobacz w GALERII