Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Inne realizowane projekty - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych”

Spis treści

 

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych”

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie
działająca w Zespole Szkół nr 4 w Rzeszowie bierze udział w projekcie

pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania
w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych

w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

W związku z zakończeniem realizacji projektu zamieszczamy informacje nt zrealizowanego projektu w szkole:

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach  I -III rzeszowskich szkół podstawowych"

Szkoła uczestniczyła w realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013. 

Projekt objął wsparciem 99 uczniów i uczennic naszej szkoły.

Analiza ocen opisowych oraz opinii o uczniach przygotowanych przez prowadzących zajęcia oraz wychowawców klas pokazała, że założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte.

 Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli:

 

Dodatkowo baza dydaktyczna szkoły została doposażona w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.