Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Szkolny program profilaktyczno – wychowawczy

Dał mi możność snucia rozważań na temat wolnego wyboru i podejmowania decyzji, ale stwierdził,  że niektóre decyzje i wybory są lepsze niż inne, pozwolił mi znaleźć własną drogę, ale nie ukrył mapy, która ukazywała właściwy kierunek”. H.J.M. Nouvena

 

„Uczymy się w pełni być człowiekiem przez umiejętność dawania siebie. Wzrastać to dawać siebie innym”. Św. Jan Paweł II

       

STRUKTURA PROGRAMU

 1. PODSTAWA PRAWNA

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Rzeszowie kieruje się celami
i zadaniami wynikającymi z:

 • Statutu Szkoły,
 • Szkolnego zestawu programów nauczania,
 • Planu rozwoju szkoły,
 • Programu promocji zdrowia,
 • Szkolnego systemu interwencji,
 • Programu pracy pedagoga szkolnego.

oraz zasadami zawartymi w:

 • Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Konstytucji RP,
 • Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r:
 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo Oświatowe.
 • Narodowym Programie Zdrowia,
 • Ustawie z dnia 28 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,`
 • Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia,
 • Ustawie z18 lutego 2000r. i 23 sierpnia 2001r.,
 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356).
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej  i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia społecznego.

 

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
 2. AProfilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego; jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów w toku wychowania, realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły, tj. w ramach godzin wychowawczych i w postaci różnych odrębnych zajęć profilaktyczno - edukacyjnych.
 3. Wychowanie: „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”.

Proces wychowania ku wartościom obejmuje po stronie nauczyciela następujące etapy:

 1. poznanie przez wychowawcę spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych przez wychowanków;
 2. wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości i kształtowaniu umiejętności wnikania w istotę wartości, ich znaczenia w życiu człowieka oraz w wartościowaniu rzeczy i zjawisk w aspekcie aksjologicznym;
 3. wspomaganie wychowanków w akceptacji świata wartości;
 4. motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości;
 5. wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu wartości i budowaniu właściwych struktur hierarchicznych;
 6. wspomaganie wychowanków w dokonywaniu samooceny w aspekcie urzeczywistnianych wartości;
 7. inspirowanie wychowanków do działań animacyjnych w środowisku społecznym w celu budowania świata wartości w coraz szerszych kręgach społecznych;
 8. wspomaganie wychowanków w działaniach animacyjnych i ich wartościowaniu.

Po stronie ucznia etapy procesu wychowania przedstawiają się następująco:

 1. uświadomienie sobie spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych w swoim życiu;
 2. poznanie istoty wartości, ich kategorii oraz znaczenia w życiu człowieka – wzrost wiedzy o fenomenie wartości – oraz nabywanie umiejętności wartościowania rzeczy i zjawisk w aspekcie aksjologicznym;
 3. akceptacja świata wartości;
 4. rozwijanie w sobie potrzeby wyboru wartości i umiejętności kształtowania właściwej hierarchii;
 5. urzeczywistnianie we własnym postępowaniu właściwych struktur hierarchicznych;
 6. trafne wartościowanie siebie w aspekcie urzeczywistniania wartości;
 7. potrzeba działań animacyjnych w środowisku społecznym na rzecz urzeczywistniania wartości; przekonanie o słuszności tych działań, gotowość do ich podjęcia;
 8. zaangażowanie w podejmowanie działań animacyjnych oraz wartościowanie ich efektów.

Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły:

 • wyzwolenie w uczących się potrzeby zadawania pytań oraz podejmowania działań wynikających z ich własnych zainteresowań;
 • nauka samodzielności, twórczego myślenia i działania, skutecznego komunikowania się, współdziałania w zespole, a także motywacji do poszukiwania nowych rozwiązań, dyskutowania na interesujące ich tematy, wymieniania się własnymi doświadczeniami z innymi, wyszukiwania potrzebnych im informacji, porządkowania ich oraz rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie rozwoju osobowego i społecznego dzieci i młodzieży, zdrowia fizycznego i psychicznego staje się jednym z czynników umożliwiających rozwój wytrwałości w realizacji stawianych sobie celów;
 • zachęcać uczniów do uznania uczenia się za czynność nagradzającą, umożliwiającą samorealizację, dostarczającą osobistej satysfakcji i wzbogacającą ich życie;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez propagowanie idei wolontariatu, dzięki któremu dzieci i młodzież rozwijają swoją wrażliwość na los potrzebujących, biorą na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne.

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;
 • rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu oraz zaangażowania w działalność podmiotów;
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
 1. Działalność edukacyjna w szkole i placówce polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1)  poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków  odurzających,  substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych , a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
2)  rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków;

3) kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów  używania środków  odurzających,  substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;

6)doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków  odurzających,  substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych w odniesieniu do norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 1. Działalność informacyjna w szkole i placówce polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń

 i rozwiązywania problemów związanych z   używania środków  odurzających,  substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub placówki.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych

z przeciwdziałaniem używaniu środków  odurzających,  substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku  używania środków  odurzających,  substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom

 i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek

z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 1. E. Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1)w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków  odurzających,  substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

2)w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;

3)w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków  odurzających,  substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania profilaktyczne w szkołach obejmują w szczególności:

1)realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych

 i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

2)przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

3)kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnyc używaniu środków  odurzających,  substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

4)doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej  w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

5)włączanie, w razie potrzeby w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.


Szkoła przy prowadzeniu działalności współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, policją, instytucjami zajmującymi się wolontariatem itp.

 

 1. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO
 • stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie właściwego zachowania uczniów,
 • utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • pogłębianie wiedzy na temat uzależnień,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i rodziców zakresie działań profilaktyczno- wychowawczych .  

 

 1. TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO
 2. Uczniowie (z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia oraz rodzaju grup ryzyka)
 • urzeczywistnianie wartości i przestrzeganie norm społecznych,
 • uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych np.: umiejętności radzenia sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej itp.,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowień przez uczniów,
 • przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych.

 Rodzice

 • podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców (Akademia dla Rodziców),
 • współudział rodziców w określaniu kierunków działań profilaktycznych-wychowawczych,
 • współudział rodziców przy rozwiązywaniu konfliktów klasowych i szkolnych,
 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dziecka,
 • współudział rodziców w różnych formach działań prozdrowotnych.

Nauczyciele

 • prezentowanie prawidłowych wzorców zachowań przez nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • podnoszenie wiedzy i doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli,
 • rozwijanie umiejętności dobrej współpracy nauczyciele-rodzice,
 • wyciąganie odpowiednich konsekwencji przez nauczycieli i innych pracowników szkoły wobec nieprawidłowych zachowań uczniów.

 

 1. STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO
 2. Strategie informacyjne (metody):
 • pogadanka,
 • spotkanie ze specjalistą,
 • prezentacja filmów,
 • wycieczka tematyczna,
 • praca w oparciu o tekst przewodni,
 • prezentacja teatralna,

Strategie edukacyjne (metody):

 • realizacja znanych programów edukacyjnych,
 • krąg uczuć,
 • rysunki,
 • drama,
 • przedstawienia,
 • burza mózgów,
 • dyskusja,
 • symulacja różnych sytuacji życiowych np.: rozwiązywanie wyimaginowanego konfliktu,
 • technika uzupełniania zdań,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • praca w małych grupach,
 • metody pedagogiki zabawy,
 • happeningi,
 • uroczystości (obrzędowość szkolna) itp.
 1. Strategie działań alternatywnych (metody):
 • koła zainteresowań,
 • spotkania hobbystów,
 • wycieczki,
 • festyny,
 • zajęcia i zawody sportowe itp.
 1. Strategie interwencyjne (metody):
 • interwencja w środowisku domowym ucznia,
 • interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
 • interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego,
 • pomoc psychologiczna, pedagogiczna,
 • terapia specjalistyczna.

 

 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ
 • dyrektor szkoły
 • wychowawcy klas
 • nauczyciele
 • pedagog szkolny
 • rodzice.
 • pracownicy szkoły.

 

 1. PROCEDURA EWALUACJI

7.1 CELE:

 1. Ewaluacja kształtująca:
 • uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • poznanie ewentualnych trudności i braków, które występują w trakcie realizacji,
 • określenie oczekiwań uczestników (uczniów, nauczycieli, rodziców) do realizacji programu.
 1. Ewaluacja końcowa: 
 • dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uzyskanie opinii (od uczestników, od przedstawicieli środowiska lokalnego itp.) o wartości zrealizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

7.2 KRYTERIA

Kryterium zgodności:

 • zgodność efektów programu z założonymi celami,
 • zgodność celów programu z potrzebami (adresatów programu, środowiska lokalnego itp.),
 • zgodność wiedzy i  umiejętności nabytych przez uczestników programu z zaplanowanymi

w programie.

Kryterium efektywności:

 • zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych,
 • poprawa klimatu szkoły,
 • wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli, rodziców itp.

 

 1. TREŚCI

Treści realizowane w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego wskazują  wartości, pozytywne postawy, kompetencje oraz umiejętności niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

w czterech sferach: fizycznej (rozwój biologiczny), psychicznej (rozwój poznawczy
 i emocjonalny), społecznej i aksjologicznej (rozwój moralny)
.

Osiągnięcie dojrzałości w czterech sferach możliwe jest dzięki rozwojowi kompetencji osobistych

 i społecznych uczniów, ukierunkowanych na:

 • samoświadomość
 • sprawczość
 • relacyjność
 • otwartość
 • kreatywność

 

 1. WIZERUNEK ABSOLWENTA

 Absolwent:

 1. a) czuje się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego kraju, patriotą i Europejczykiem,
  b) kieruje się w postępowaniu zasadami moralnymi,
 2. jest odpowiedzialny za siebie i innych,
 3. zachowuje się zgodnie z wymogami miejsca i chwili,
 4. potrafi współdziałać z innymi, rozwiązywać konflikty,
 5. w twórczy sposób rozwija swoje zdolności i zainteresowania,
 6. ma poczucie własnej wartości,
 7. dba o zdrowie i sprawność fizyczną, nie ulega nałogom,
 8. wykazuje się wrażliwością na krzywdę innych,
 9. jest tolerancyjny, opiekuńczy w stosunku do osób niepełnosprawnych,
 10. dąży do budowania więzi między pokoleniami,
 11. planuje karierę i rolę zawodową,
 12. świadomie uczestniczy w różnych formach kultury,
 13. dąży do obcowania z przyrodą, dostrzega piękno wokół siebie.

 

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ CYKLICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RZESZOWIE.

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Październik

Pasowanie na ucznia

Pasowanie na Świetlika

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 – Jana III Sobieskiego.

Dzień Papieski

Listopad

Kwesta na potrzeby Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Zabawy andrzejkowe
Wypominki szkolne.

Dzień życzliwości

Stop Przemocy. Światowy Dzień Pluszowego Misia

Grudzień
Mikołajki

Mikołajki-Pomoc dla Hospicjum

Szkolne Koło Caritas-zbiórki żywności
Kiermasz Ozdób Bożonarodzeniowy

Udział w akcji „Szlachetna Paczka”

Koncert Muzyki Bożonarodzeniowej.
Styczeń

Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki

Udział w akcji „Góra Grosza”

Zabawy Noworoczne

Dzień Babci i Dziadka

Luty
Walentynki – II.

Marzec

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Powitanie wiosny

Szkolne Koło Caritas - zbiórka żywności.

Szkolne rekolekcje wielkopostne.
Dzień Otwarty Szkoły
 Kwiecień
Obchody Dnia Ziemi
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Maj
Święto Konstytucji 3 Maja

Szkolny Program Zielone Dni
Czerwiec
Rodzinny Piknik Sportowy
Festyn Rodzinny
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

I etap edukacyjny: klasy I– III Edukacja wczesnoszkolna

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I– III

OBSZAR

 

ZADANIA – KLASY I– III

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne.

Zdrowie – edukacja  zdrowotna

zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia,
-spotkania z higienistką,

-współpraca ze Stowarzyszeniem Ekoskop,
-spotkania z pedagogiem.

-warsztaty pierwsza pomoc,
-realizacja programów prozdrowotnych,
-gazetki, wystawy szkolne,

-realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych,

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog
higienistka

 

 

 

zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

 

 

 

przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

 

 

 

kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

 

 

 

rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

 

 

 

kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

 

 

 

uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

 

 

 

kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 

 

 

 

 

 

 

Relacje – kształtowanie  postaw społecznych

kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

-Warsztaty psychologiczne-integracja , komunikacja CLU.
-spotkania z pedagogiem,

-realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia,
-tworzenie  regulaminów  i kontraktów,
-spotkania ze specjalistami,

-objęcie ucznia ppp.

 

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog
higienistka

 

 

 

kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

 

 

 

kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

 

 

 

przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

 

 

 

zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

 

 

 

rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia,
Zajęcia czytelnicze,
wycieczki,
-akademie i uroczystości szkolne,
-zajęcia w terenie,
-uczestnictwo w kołach zainteresowań,
 -warsztaty psychologiczne-integracja, komunikacja CLU,
-spotkania z pedagogiem
-uczestnictwo w spektaklach,

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog
higienistka

 

kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

 

 

 

OBSZAR

 

ZADANIA – KLASY I– III

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań cd.

kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

 

 

 

 

 

kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

 

 

 

kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

 

 

 

inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

 

 

 

przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

 

 

 

przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

 

 

 

wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

 

 

 

kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

 

 

 

kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

 

 

 

kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

(problemowych)

zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych,
- zajęć w ramach Zielonego Tygodnia,
-Współpraca z Policją:
Bezpieczna droga, do szkoły, Bezpieczne ferie, ,Bezpieczne wakacje,

nauczyciele
wychowawca
pedagog
higienistka

 

kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów;

 

 

 

-Szkolny system Interwencji,

-diagnoza środowiska, monitoring bezpieczeństwa,

-Zestawienie uwarunkowań środowiskowych,

-Sanepid, Mops, GOPS, KMP, Sąd wydział III Rodzinny i Nieletnich.

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) cd.

przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

 

 

 

przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

 

 

 

kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

 

                                                      

OBSZAR

Zadania

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Klasa IV

Zdrowie- edukacja zdrowotna.

 

 

 

 

 

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.
Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.
Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie
Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady , kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i godzin wychowawczych ,
- zajęć w ramach Zielonego Tygodnia
-spotkań z higienistką,

-spotkań z pedagogiem,

-warsztatów psychologicznych:

wg potrzeb z oferty CLU.
„-Programu UM realizowany przez ZOZ nr 1,

-warsztaty pierwsza pomoc
realizacja programów prozdrowotnych
-gazetki, wystawy szkolne,

-realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych.

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog
higienistka

Relacje- kształtowanie postaw społecznych.

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.
Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.
kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób
Rozwijanie zdolności do inicjowania  i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.
Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

-Warsztaty psychologiczne: integracja , komunikacja, przeciwdziałanie  przemocy „Emocje moim drogowskazem”

„Jestem asertywny”

„Podejmuję ważne decyzje”

„Znam swoją wartość”
-spotkania z pedagogiem.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia,

-udział wakacjach charytatywnych,
-imprezy o charakterze integracyjnym na szczeblu klasowym, szkolnym i lokalnym,
-tworzenie  regulaminów  i kontraktów-spotkania ze specjalistami,

-objęcie ucznia ppp.

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog

 

Kultura-wartości, normy i wzory zachowań.


Zapoznanie z rola zainteresowań  w życiu człowieka.
Uwrażliwienie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.
Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.
Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia.
-zajęcia czytelnicze.
-wycieczki,
-akademie i uroczystości szkolne,
-zajęcia w terenie,
-uczestnictwo w kołach zainteresowań,
 -warsztaty psychologiczne

-warsztaty psychologiczne:
integracja, komunikacja, kreatywność
„Czas wolny-nudzie mówię nie ”-oferta  CLU wg potrzeb,
-spotkania z pedagogiem.

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog
bibliotekarka

Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych.

redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.
Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia nad dyskusję.
Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.
Zwiększenie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.
Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych,
- zajęć w ramach Zielonego Tygodnia,
-współpraca z Policją:
edukacja prawna nieletnich,
-warsztaty psychologiczne ,
-profilaktyka uzależnień,
-bezpieczne zachowanie w sieci,

 -przeciwdziałanie  przemocy- CLU oferta wg potrzeb.

-Szkolny system Interwencji,
-diagnoza środowiska,
-monitoring bezpieczeństwa,
-zestawienie uwarunkowań środowiskowych.

-współpraca: Sanepid, Mops, GOPS, KMP, Sąd wydział III Rodzinny i Nieletnich.

nauczyciele
wychowawca
pedagog

Klasa V

Zdrowie- edukacja zdrowotna.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które je demotywują.
Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i godzin wychowawczych ,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia,
-spotkania z higienistką.

-spotkania z pedagogiem,

-warsztatów psychologicznych:
wg potrzeb z oferty CLU.
-Programu UM realizowany przez ZOZ nr 1. warsztaty pierwsza pomoc
-realizacja programów prozdrowotnych
-gazetki, wystawy szkolne,

-realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych,

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog
higienistka

Relacje- kształtowanie postaw społecznych.

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.
Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji(wolontariat).
Rozwijanie poczucia przynależności do grupy(samorząd uczniowski, klub, drużyna).
Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.
Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

-Realizacja warsztatów psychologicznych: integracja , komunikacja, przeciwdziałanie  przemocy
„Emocje moim drogowskazem”
„Jestem asertywny”
„Podejmuję ważne decyzje”
„Znam swoją wartość”
-spotkania z pedagogiem.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych i lekcji z wychowawcą.
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia,

-udział w akcjach charytatywnych,
-imprezy o charakterze integracyjnym na szczeblu klasowym, szkolnym i lokalnym.

-tworzenie  regulaminów  i kontraktów,
-spotkania ze specjalistami,

-objęcie ucznia ppp.

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog

Kultura-wartości, normy i wzory zachowań.

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.
Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości wpływów oraz postaw.
Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.
Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania z uwzględnieniem sytuacji miejsca.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i lekcji z wychowawcą,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia.
-zajęcia czytelnicze.
-wycieczki,
-akademie i uroczystości szkolne,
-zajęcia w terenie,
-uczestnictwo w kołach zainteresowań,
 -warsztaty psychologiczne-integracja  komunikacja, kreatywność

„Czas wolny-nudzie mówię nie”- oferta CLU wg potrzeb.
-spotkania z pedagogiem.

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog
bibliotekarka

Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu- podstawy negocjacji i mediacji.
Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.
Dokonywanie analizy wpływu własnego nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.
Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.
Doskonalenie umiejętności rozpoznawanie symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i zajęć z wychowawcą,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia.
-współpraca z Policją:
edukacja prawna nieletnich.

-warsztaty psychologiczne profilaktyka uzależnień, bezpieczne zachowanie w sieci, przeciwdziałanie  przemocy- CLU oferta wg potrzeb.
-szkolny system Interwencji,

-diagnoza środowiska,

-monitoring bezpieczeństwa,

-zestawienie uwarunkowań środowiskowych.

-współpraca:Sanepid, Mops, GOPS, KMP, Sąd wydział III Rodzinny i Nieletnich.

nauczyciele
wychowawca
pedagog

Klasa VI

Zdrowie- edukacja zdrowotna.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości. Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby np. świadomości mocnych i słabych stron.
Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i godzin z wychowawcą,
- zajęcia ramach Zielonego Tygodnia
-spotkania z higienistką.

-spotkania z pedagogiem.

-warsztaty psychologiczne:

wg potrzeb z oferty CLU.
-realizacja Programu UM - ZOZ nr 1.

nauczyciele
wychowawca
pedagog
higienistka

 

 

 

Relacje- kształtowanie postaw społecznych.

 

 

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.
Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy(wolontariat).
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych wyrażania własnych opinii, przekonań i poglądów.
Rozwijanie świadomości roli i wartości  rodziny w życiu człowieka.
Rozwijanie samorządności.

Warsztaty psychologiczne: integracja , komunikacja, przeciwdziałanie  przemocy „Emocje moim drogowskazem”

„Jestem asertywny”

„Podejmuję ważne decyzje”

„Znam swoją wartość”
-spotkania z pedagogiem.

-realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i godzin z wychowawcą,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia

-udział w akcjach charytatywnych,
-imprezy o charakterze integracyjnym na szczeblu klasowym, szkolnym i lokalnym. -warsztaty pierwsza pomoc
-realizacja programów prozdrowotnych
-gazetki, wystawy szkolne,

-realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych,
 -tworzenie  regulaminów  i kontraktów,
-spotkania ze specjalistami

-objęcie ucznia ppp.

 

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog

Kultura-wartości, normy i wzory zachowań.

Rozwój zainteresowań ,poszerzanie autonomii samodzielności.
Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływu rówieśników i mediów na zachowanie.
Dokonywanie analizy postaw, wartości przekonań i czynników które na nie wpływają.
Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i godzin z wychowawcą,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia.
-zajęcia czytelnicze.
-wycieczki,
-akademie i uroczystości szkolne,
-zajęcia w terenie,
-uczestnictwo w kołach zainteresowań,
 -warsztaty psychologiczne-integracja  komunikacja, kreatywność

„Czas wolny-nudzie mówię nie”- oferta CLU wg potrzeb.
-spotkania z pedagogiem.

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog
bibliotekarka

Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych.

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.
Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi.
Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.
Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i godzin z wychowawcą,
- zajęć w ramach Zielonego Tygodnia.
współpraca z Policją:
edukacja prawna nieletnich.

-warsztaty psychologiczne profilaktyka uzależnień, bezpieczne zachowanie w sieci, przeciwdziałanie  przemocy- CLU oferta wg potrzeb. -szkolny system Interwencji,

-diagnoza środowiska,

-monitoring bezpieczeństwa,

-zestawienie uwarunkowań środowiskowych.

-współpraca: Sanepid, Mops, GOPS, KMP, Sąd wydział III Rodzinny i Nieletnich.

nauczyciele
wychowawca
pedagog

Klasa VII

Zdrowie- edukacja zdrowotna.

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za swoje działania i decyzje.
Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.
Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.
Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.
Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i  psychicznych w kresie dojrzewania.
.

Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i godzin z wychowawcą,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia
-spotkania z higienistką.

-spotkania z pedagogiem.

Warsztaty psychologicznych:

wg potrzeb z oferty CLU.
-Realizacja Programu UM – ZOZ

 nr 1.
-warsztaty pierwsza pomoc
-realizacja programów prozdrowotnych
-gazetki, wystawy szkolne,

-realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych.

nauczyciele
wychowawca
pedagog
higienistka

Relacje- kształtowanie postaw społecznych.

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obu stron.
Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijania własnej kreatywności.
Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych(wolontariat).

Warsztaty psychologiczne: integracja , komunikacja, przeciwdziałanie  przemocy „Emocje moim drogowskazem”

„Jestem asertywny”

„Podejmuję ważne decyzje”

„Znam swoją wartość”
-spotkania z pedagogiem.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i lekcji z wychowawcą,
- zajęć w ramach Zielonego Tygodnia,

-udział w akcjach charytatywnych,
-imprezy o charakterze integracyjnym na szczeblu klasowym, szkolnym i lokalnym, -tworzenie  regulaminów  i kontraktów,
-spotkania ze specjalistami,

-objęcie ucznia ppp.

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog

Kultura-wartości, normy i wzory zachowań.

Popularyzowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.
Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.
Rozwijanie takich cech jak pracowitość, odpowiedzialność , prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.
umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i lekcji z wychowawcą,
- zajęć w ramach Zielonego Tygodnia,
-zajęcia czytelnicze.
-wycieczki,
-akademie i uroczystości szkolne,
-zajęcia w terenie,
-uczestnictwo w kołach zainteresowań,
 -warsztaty psychologiczne-integracja , komunikacja, kreatywność,

„Czas wolny-nudzie mówię nie”- oferta CLU wg potrzeb.
-spotkania z pedagogiem.

nauczyciele
wychowawca
pedagog
bibliotekarka

Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych.

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.
Dostarczanie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.
Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowanie ich negatywnych skutków.
Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytanie :Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i zajęć z wychowawcą,
- zajęć w ramach Zielonego Tygodnia,
-współpraca z Policją:
edukacja prawna nieletnich.

-warsztaty psychologiczne profilaktyka uzależnień, bezpieczne zachowanie w sieci, przeciwdziałanie  przemocy- CLU oferta wg potrzeb. -Szkolny system Interwencji,

-diagnoza środowiska,
-monitoring bezpieczeństwa,

-zestawienie uwarunkowań środowiskowych.
współpraca: Sanepid, Mops,
GOPS, KMP, Sąd wydział III Rodzinny i Nieletnich.

nauczyciele
wychowawca
pedagog

Klasa VIII

Zdrowie- edukacja zdrowotna

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania-charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią i kreatywnością.
Kształtowanie umiejętności  wyznaczania sobie celów krótko i długoterminowych.
Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.
Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.
Kształtowanie samoświadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i godzin z wychowawcą,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia
-spotkania z higienistką.

-spotkania z pedagogiem.

warsztaty psychologiczne:

wg potrzeb z oferty CLU.
-realizacja Programu UM - ZOZ nr 1.

-warsztaty pierwsza pomoc
realizacja programów prozdrowotnych
-gazetki, wystawy szkolne,

-realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych,

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog
higienistka

Relacje- kształtowanie postaw społecznych.

Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obu stron.
rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenianie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.
Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

Warsztaty psychologiczne: integracja , komunikacja, przeciwdziałanie  przemocy „Emocje moim drogowskazem”

„Jestem asertywny”

„Podejmuję ważne decyzje”

„Znam swoją wartość”
-spotkania z pedagogiem.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i godzin z wychowawcą,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia

-udział w akcjach charytatywnych,
-imprezy o charakterze integracyjnym na szczeblu klasowym, szkolnym i lokalnym. -tworzenie  regulaminów  i kontraktów,
-spotkania ze specjalistami

-objęcie ucznia ppp.

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog

Kultura-wartości, normy i wzory zachowań.

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości.
Popularyzowanie wiedzy  i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i godzin z wychowawcą,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia.
-zajęcia czytelnicze.
-wycieczki,
-akademie i uroczystości szkolne,
-zajęcia w terenie,
-uczestnictwo w kołach zainteresowań,
 -warsztaty psychologiczne-integracja  komunikacja, kreatywność

„Czas wolny-nudzie mówię nie”- oferta CLU wg potrzeb.
-spotkania z pedagogiem.

 

nauczyciele
wychowawca
pedagog
bibliotekarka

Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych.

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania , zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.
Rozwijanie umiejętności wykorzystania elementów mediacji i negocjacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i zajęć z wychowawcą,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia.
współpraca z Policją:
edukacja prawna nieletnich.

-warsztaty psychologiczne profilaktyka uzależnień, bezpieczne zachowanie w sieci, przeciwdziałanie  przemocy- CLU oferta wg potrzeb.
 -szkolny system interwencji,

-diagnoza środowiska,
-monitoring bezpieczeństwa,

-zestawienie uwarunkowań środowiskowych.

-współpraca: Sanepid, Mops,
GOPS, KMP, Sąd wydział III Rodzinny i Nieletnich.

nauczyciele
wychowawca
pedagog


Zadania wychowawczo-profilaktyczne dla rodziców , nauczycieli i pracowników administracji:

Rodzice:

 • podniesienie świadomości wychowawczej rodziców poprzez udział w spotkaniach

 z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, policjantem,

 • angażowanie rodziców do działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci,
 • udział w wycieczkach i innych imprezach klasowych,
 • zgłaszanie przez rodziców sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, wspólne podejmowanie decyzji dotyczących likwidacji zaistniałego stanu,
 • włączanie rodziców do działań na rzecz organizacji imprez klasowych i międzyklasowych,
 • pomoc w realizacji imprez integracyjnych,
 • podniesienie wiedzy rodziców na temat zjawiska agresji u dzieci i mechanizmów jej powstawania,
 • współudział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, celem ujednolicenia oddziaływań,
 • ścisła  współpraca z wychowawcą, pedagogiem -przepływ informacji celem podjęcia właściwych oddziaływań wychowawczych,
 • wspieranie działań  szkoły poprzez modelowanie zachowań  prospołecznych,
 • ujednolicenie oddziaływań edukacyjnych szkoły i domu rodzinnego ucznia,
 • zaangażowanie rodziców w organizacje konkursów i zawodów sportowych,
 •  wsparcie ze strony szkoły i instytucji współpracujących.   

Nauczyciele i pracownicy administracji:

 • szkolenia z zakresu BHP,
 • poszukiwanie przyczyn dezintegracji zespołu klasowego, konsultacje z pedagogiem, psychologiem,
 • omawianie problemów klasowych na posiedzeniach Zespołu Wychowawców Klasowych,  
 • otoczenie szczególną opieką dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych,
 • konsekwencja w egzekwowaniu od uczniów przyjętych zasad zachowania,
 • podnoszenie świadomości  wychowawczej rodziców na temat rodzaju środków uzależniających, objawów zażywania i sposobach reagowania (ulotki dla rodziców),
 • indywidualna pomoc uczniom i rodzicom, ukazywanie form pracy,
 • współpraca z Sądem Rejonowym Wydział III Rodzinny i Nieletnich,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z pojawiającymi się problemami, działanie poprzez modelowanie,
 • objęcie uczniów z niepowodzeniami szkolnymi opieką zgodną z zaleceniami PPP,
 • pedagogizacja rodziców na wywiadówce,
 • podnoszenie umiejętności wychowawczych w pracy z uczniami mającymi niską motywację do nauki.

Treści wychowawcze i profilaktyczne skierowane do uczniów są dostosowane do ich potrzeb rozwojowych i można je odnaleźć w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego. Działania wychowawczo-profilaktyczne są kierowane do uczniów równolegle z ich kształceniem – przekazywaniem wiedzy, m.in. podczas zajęć z wychowawcą klasy oraz realizacji treści wielu przedmiotów, takich jak np.:

 • edukacja wczesnoszkolna;
 • przyroda;
 • biologia;
 • wychowanie fizyczne;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • technika;
 • informatyka;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • religia;
 • wychowanie do życia w rodzinie;

Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego.

Tabela nr 1. Zdrowie – edukacja zdrowotna

Szkoła/przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Szkoła podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna

dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;

 

ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;

 

posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;

 

posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;

 

reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;

 

wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;

 

przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;

 

ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. Internet;

 

ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

Informatyka

w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych

 i zdrowotnych;

Biologia

analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;

 

uzasadnia konieczność ochrony przyrody;

 

opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody;

Wychowanie fizyczne

opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;

 

opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;

 

opisuje zasady zdrowego odżywiania;

 

przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;

 

przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;

 

omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

 

wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

 

omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

 

wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;

 

wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

 

Szkoła/przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

WOS

rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych;

 

podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie; uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im;

przedstawia różne formy zachowań asertywnych;

Przyroda

kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;

 

doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie;

 

poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia się;

Edukacja dla bezpieczeństwa

wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;

 

wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne
 i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może mieć wpływu;

 

omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych)

 i zagrażających zdrowiu;

 

dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie);

 

wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych;

 

ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia;

 

ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.);

Technika

przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska;

 

kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;

Wychowanie do życia  w rodzinie

radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;

 

Tabela nr 2. Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Szkoła/przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Szkoła podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna

identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

 

przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

 

współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;

 

dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;

 

dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż

w samotności;

 

odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo;

 

ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;

 

szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym
 i niewerbalnym;

 

uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu;

 

wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;

 

wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla niego;

 

naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;

 

przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem;

 

Szkoła/przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Informatyka

uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;

 

identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów;

 

bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej  pracy;

Wychowanie fizyczne

uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;

 

pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

 

wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;

 

wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;

 

omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej

 i odmiennej płci;

 

identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

 

wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych;

 

wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych;

 

współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię;

 

motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze);

WOS

współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;

 

wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę samorządności;

 

uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; rozumie znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania);

 

przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji – kształtowania swojego wizerunku;

 

wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie;

 

rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

 

rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

 

przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu i przedstawia formy działalności wolontariuszy;

 

Szkoła/przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Przyroda

zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego;

 

doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole;

Biologia

prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;

Wychowanie do życia w rodzinie

zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych; rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;

 

kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;

 

bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania;

Tabela nr 3. Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Szkoła/przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Szkoła podstawowa

Klasa I– III

ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne;

 

szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;

 

określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;

 

odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;

 

odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania;

 

Szkoła/przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Język polski

kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;

 

rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami;

 

kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej;

 

rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych;

 

rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 

rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;

 

rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów      i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej;

 

kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

 

jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy;

Historia

poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki          i opisuje ich dzieje;

Muzyka

poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu;

 

zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki    i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

 

zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne;

 

uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej);

 

angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska;

 

uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych;

 

stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców;

Plastyka

zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej        i współczesnej);

 

zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”;

 

Szkoła/przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

WOS

uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady;

 

podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego;

 

wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym;

 

uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu              i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom;

 

planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych osób i sytuację na rynku pracy;

Przyroda

kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu;

Geografia

łączy racjonalność naukową z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości;

 

przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania;

 

rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywanie postawy patriotycznej, wspólnotowej
i obywatelskiej;

 

ma poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej);

 

kształtuje pozytywne – emocjonalne i duchowe – więzi z najbliższym otoczeniem, krajem ojczystym,
a także z całą planetą Ziemią;

 

rozwija postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno- -kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski;

 

przełamuje stereotypy i kształtuje postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości;

Informatyka

opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji
 i dzielenie się informacją;

 

postępuje etycznie w pracy z informacjami;

Wychowanie do życia w rodzinie

jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie;

Tabela nr 4. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Szkoła/przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Szkoła podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna

wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;

 

rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego;

 

stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku;

 

ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;

 

stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;

 

rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci Internet;

 

Szkoła/przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Informatyka

rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet;

 

przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z bezpieczeństwem w Internecie;

Wychowanie fizyczne

omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku;

 

omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;

 

wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;

 

wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;

 

wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;

WOS

rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które należy powiadomić w takich sytuacjach;

 

przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów Internetu; rozpoznaje przemoc
w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować;

 

wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykroczeń i przestępstw;

 

przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb porządkowych oraz swoje prawa
 w kontakcie z tymi służbami;

Informatyka

posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa
 i higieny pracy;

 

uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej;

 

wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;

 

stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi
 w nim informacjami;

 

ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności
i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci
i korzysta z nich;

Technika

przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego;

 

analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku przy pracy; umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 w typowych sytuacjach zagrożenia);

Edukacja dla bezpieczeństwa

wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka);

 

wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych;

Wychowanie do życia w rodzinie

świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany;

Aneks