Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Raport z ewaluacji wewnętrznej

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

 

Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego polegała na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu w roku szkolnym 2021/22. Zadania zrealizowane w ramach Programu Wychowawczo - Profilaktycznego były zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020//2021

1. PRZEDMIOT EWALUACJI:

 • Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w teorii i w praktyce-Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

2. CEL EWALUACJI:

 • Zebranie informacji, czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw i zachowań uczniów.

3. PROCEDURA EWALUACJI:

 • CELE:

A. Ewaluacja kształtująca:

 • uzyskanie informacji o przebiegu realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • poznanie ewentualnych trudności i braków, które wystąpiły w trakcie realizacji,
 • określenie oczekiwań uczestników (uczniów, nauczycieli, rodziców) do realizacji programu.

B. Ewaluacja końcowa: 

 • dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • uzyskanie opinii o wartości zrealizowanego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
  KRYTERIA

A. Kryterium zgodności:

 • Czy efekty programu były zgodne z założonymi celami?
 • Czy cele programu były zgodne z potrzebami?,
 • Czy wiedza i umiejętności nabyte przez uczestników programu są zgodne z zaplanowanymi?.

B. Kryterium efektywności:

 • Czy nastąpiło zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych?,
 • Czy nastąpiła poprawa klimatu szkoły?,
 • Czy nastąpił wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli, rodziców itp.

4. Monitorowanie uczniów przez nauczycieli

Wskaźniki:

Ilościowe:

 • obecność uczniów na zajęciach szkolnych,
 • liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych,
 • liczba uczniów z problemami wychowawczymi,
 • liczba uczniów biorących udział w konkursach, liczba finalistów, laureatów,
 • ilość wycieczek krajowych oraz zagranicznych organizowanych przez szkołę,
 • liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły, uczestniczących w zebraniach i wywiadówkach.

Jakościowe:

 • aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i w wydarzeniach pozaszkolnych,
 • umiejętności, wiedza i postawy uczniów,
 • samopoczucie uczniów zarówno w klasie i szkole jak i poza nimi,
 • frekwencja uczniów na zajęciach edukacyjnych, ,
 • postępy w zachowaniu i nauce,
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

A.  Ewaluacja kształtująca:

1.Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:

 • Zapisy w dziennikach lekcyjnych
 • Analiza Szkolnego Zestawu Programów Nauczania-treści wychowawczo-profilaktycznych,
 • Analiza dokumentacji pedagogicznej,
 • Monitoring badania poczucia bezpieczeństwa,
 • Zestawienie uwarunkowań środowiskowych,
 • Programy wychowawczo-profilaktyczne wychowawców klasowych,
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Wywiady,
 • Obserwacje,
 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego,
 • Program Promocji Zdrowia,
 • Szkolny Systemu Interwencji,
 • Program pracy pedagoga szkolnego,
 • Analiza pracy Zespołu Wychowawców Klasowych,
 • Obserwacji uczniów na przerwach, uroczystościach, wycieczkach
 • Informacje uzyskane od instytucji współpracujących ze szkoła,
 • Cykliczna analizy sytuacji wychowawczej w szkole,
 • Rozmów indywidualnych i wywiadów z uczniami, rodzicami, nauczycielami,
 • Analiza sukcesów i niepowodzeń szkolnych,
 • Analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej.

 Podstawowe kierunki polityki państwa na rok szkolny 2020/2021:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 1. Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.
 2. Monitorowanie obowiązku szkolnego i mobilizowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
 3. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność, kompetencje cyfrowe uczniów.
 4. Rozwijanie aktywności uczniów i pracy zespołowej.
 5. Warsztaty dla uczniów „Jestem kreatywny”, „Jak się uczyć”, Znam swoją wartość”, „Poznajemy się”, „Emocje moim drogowskazem”, „Profilaktyka uzależnień” itp.-Centrum Leczenia Uzależnień.
 6. Zorganizowanie ciekawych wycieczek , wyjść integacyjnych.
 7. W miarę możliwości poszerzenie ofertę zajęć pozalekcyjnych o zajęcia warsztatowe
 8. Promowanie oferty zajęć pozalekcyjnych wśród uczniów i rodziców podkreślając ich pozytywny wpływ na rozwój zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych oraz przełożenie na osiągnięcie sukcesu szkolnego na miarę indywidualnych możliwości dziecka.
 9. Stosować w większym stopniu na zajęciach pozalekcyjnych TIK oraz metody i formy pracy aktywizujące uczniów do działania.
 10. Współpraca z rodzicami uczniów objętych pomocą PPP w zakresie systematycznego uczęszczania na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 11. Na bieżąco organizować wsparcie dla uczniów z opiniami bądź orzeczeniami z PPP
 12. Monitorować realizację obowiązku szkolnego.
 13. Systematycznie realizować podstawę programową z uwzględnieniem zalecanych metod, form i warunków realizacji
 14. Wszyscy nauczyciele obowiązani są do stosowania w codziennej praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas różnych form szkolenia
 15. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wzajemnej pomocy zawodowej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, zwrócenie szczególnej uwagi na pracę zespołową
 16. W dalszym ciągu doskonalić swoje umiejętności z zakresu TIK, stosować technologię w sposób celowy i atrakcyjny dla uczniów.
 17. Poszukiwać i stosować w praktyce aktywne metody pracy z uczniem, nastawione na zaangażowanie, unikać metod odtwórczych
 18. Na lekcjach matematyki doskonalić rachunek pamięciowy
 19. Podczas pracy z uczniami uwzględniać ich zróżnicowane tempo pracy i higienę pracy umysłowej
 20. Przygotowywać się do każdych zajęć.
 21. Ocena z wychowania fizycznego adekwatna do włożonego wysiłku. Stwarzać możliwość odniesienia sukcesu
 22. Realizacja projektów ogólnopolskich:

klasa 2b  -  „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”- ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa.

klasa 3ab – „Od grosika do złotówki” – program z zakresu edukacji finansowej, przedsiębiorczości
i bezpieczeństwa.

 1. Organizacja konkursów i ciekawych zajęć:

- Rachunki są proste - multimedialny konkurs matematyczny dla klas 4-5.

- Wystawa fotograficzna -”Moje wakacje- moja Ojczyzna” -XI edycja.

- Konkurs Ogólnopolski Synapsik.

- Obchody Dnia Głośnego Czytania.

- Ogólnopolski Konkurs Multitest.

- Konkurs Graficzny “Nauczyciel okiem ucznia”.

- Plastyczno- techniczny konkurs jesienny ,,Strażnik przyrody”.

- Maraton czytelniczy- konkurs czytelniczy.

- Międzyszkolny Konkurs Literacki “Co to jest Ojczyzna?”.

- Egzaminy próbne.

- Szkolny Konkurs Recytatorski dla kl. 1-3 - Wiersze Danuty Wawiłow.

- Liga Matematyczna .

- Liga Polonistyczna. Liga polonistyczna w klasach I-III nie została zrealizowana

- Szkolny Konkurs Geograficzny “Czy znasz mapę polityczną świata?”.

- Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych.

- Szkolny konkurs chemiczny - „Choinkowe inspiracje chemiczne - II edycja”.

- Konkurs na Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową w Języku Angielskim.

- Koncert kolęd wraz z przedstawieniem bożonarodzeniowym.

- Wyjazd do teatru na spektakl “Baśnie Andersena”.

- Wystawa prac projektowych uczniów pt. “Afryka - współcześnie”.

- Świetlicowy konkurs plastyczny: ,,Leć kolędo, leć…”.

- Testy predyspozycji zawodowych.

- Europejski Quiz Finansowy.

- Dzień Języka Ojczystego.

- Międzynarodowy Kangur Matematyczny.

- Wycieczka ekologiczna do nowoczesnej spalarni śmieci w Rzeszowie.

- Prezentacja wybranych parków narodowych w Polsce.

- Chemiczny konkurs wiedzy - “Życie i praca naukowa Marii Skłodowskiej - Curie”

- X Podkarpacki Konkurs Informatyczny z elementami Matematyki.

-   Szkolny konkurs warcabowy.

- Szkolny konkurs języka angielskiego dla uczniów klas 7-8.

- IV Międzyszkolny Drużynowy Konkursu Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych dla klas 7 szkoły podstawowej.

- Szkolny Konkurs Literacki “Pisanie piórem podnosi kulturę”.

- Międzyklasowy Konkurs Mitologiczny “Na Olimpie.

- Szkolny konkurs savoir-vivre.

- Świetlicowy Quiz Przyrodniczy.

- Konkurs j. angielskiego dla klas 1-3 i 4-6.

- Akcja propagująca czytelnictwo “Nie gramy, bo czytamy”.

- Wyjazd do Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

- Pasowanie na czytelnika.

- XI Rodzinny Turniej Badmingtona

- Zajęcia terenowe z geografii.
-Szkolny Konkurs Plastyczny „Motyw kwiatowy w rękodziele”

-Klub Aktywnego Rodzica.
- Zajęcia z Zielonego Tygodnia zrealizowane w formie Obchodów Dnia Ziemi.

-Drobiazg dla mamy- kiermasz.

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 1. Organizacja warsztatów dla nauczycieli: szkolenia z zakresu TIK.
 2. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności związane z TIK i stosowali je na zajęciach, zarówno w systemie stacjonarnym jak i w przypadku kształcenia na odległość w sposób celowy i atrakcyjny dla uczniów.
 3. Nauczyciele kontynuowali działania z okresu zdalnej edukacji takie jak: kontakty on-line                     z rodzicami, możliwość przeprowadzenia szybkich konsultacji, wykorzystywanie zdalnych narzędzi, korzystanie z multibooków, różnych sposobów komunikacji, konsultacje on-line.
 4. Zakup i modernizacja potrzebnego sprzętu komputerowego.
 5. Działania szkoły w celu podłączenia do sieci światłowodowej.
 6. Zorganizowany został cykl lekcji pokazowych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK.
 7. Zorganizowane zostało szkolenie w zakresie wykorzystania Office 365.
 8. Wspieranie nauczycieli w celu doskonalenia TIK
 9. Wykorzystanie pakietu Office 365 prze nauczycieli i uczniów
 10. Kształcenie kompetencji cyfrowych uczniów.
 11. Rachunki są proste - multimedialny konkurs matematyczny dla klas 4-5.
 12. X Podkarpacki Konkurs Informatyczny z elementami Matematyki.
 13. Prowadzenie zajęć dodatkowych z programowania dla chętnych uczniów z klas 1-3.

3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 1. Pedagogizacja rodziców i nauczycieli : „Problemy rozwojowe i emocjonalne dzieci” „Stawianie granic w wychowaniu- radzenie sobie w trudnych sytuacjach”. „Trudne emocje adolescenta- jak sobie radzić z dojrzewaniem i rozwojem”, „Trening umiejętności społecznych”, „Profilaktyka uzależnień ,”Trening umiejętności społecznych”.
 2. Poszerzenie oferty zajęć profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez instytucje wspierające szkołę w wychowaniu- udział w projektach.
 3. Kontynuacja działań profilaktyczno-wychowawczych.
 4. Kontynuacja działań wspierających rozwój uczniów fizyczny, psychiczny, społeczny i moralny.
 5. Na bieżąco organizować wsparcie dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 6. Systematycznie realizować przygotowane klasowe plany pracy wychowawczo – profilaktycznej, na bieżąco wprowadzać potrzebne korekty.
 7. Organizowanie zajęć integracyjnych dotyczących norm społecznych, kultury zachowania
  i komunikacji społecznej.
 8. Zwiększyć świadomość uczniów w zakresie zdrowego odżywiania.
 9. Rozwijanie umiejętności społecznych takich jak asertywność, konstruktywne radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z agresją, wyrażania własnych emocji, nazywania ich, określania i rozpoznawania- współpraca z CLU- tematyka warsztatów.
 10. Zajęcia dla uczniów SP VI,VII, VIII„ Odpowiedzialność prawna nieletnich”.
 11. Informowanie na bieżąco o niepożądanym zachowaniu dzieci rodziców przez e-dziennik. W sytuacjach trudnych gdy nie skutkuje ustalony wspólny front oddziaływania na dziecko podjęcie współpracy z PPP, Policją celem wsparcia dziecka i rodzica w eliminowaniu niepożądanych zachowań dziecka.
 12. Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli-szkolenia dotyczące budowania dobrych wspierających, opartych na dialogu i szacunku relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym, rozpoznawania zagrożenia i właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia, przeciwdziałania uzależnieniom, rozpoznawania i udzielania pomocy w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, reagowania w sytuacjach zagrożenia.
 13. Udział w Ogólnopolskich Kampaniach Społecznych.
 14. Systematyczna realizacja edukacji zdrowotnej z naciskiem na kształtowanie: postaw prospołecznych dzieci i młodzieży, poczucie własnej wartości, wpływu na swoje życie, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, odpowiedzialności i umiejętności kontrolowania impulsywnych zachowań, umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, a także tolerancji i budowania atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku.
 15. Realizacja zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa w szkole, w tym zapobieganie przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i wykluczeniu.
 16. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej poświęconej oddziaływaniu mediów-pozwalające młodym odbiorcom krytycznie oceniać destrukcyjne wzorce medialne wywołujące niezadowolenie z własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu; demaskowanie rzeczywistych intencji reklam, zawartych w nich manipulacji, rozbijanie błędnych przekonań nastolatków na swój temat i świata.
 17. Ścisła współpraca nauczycieli, jednolite zasady postępowania wobec uczniów łamiących normy szkolne.
 18. Angażować rodziców w działalność wychowawczą szkoły.
 19. Systematycznie informować oraz wzywać do szkoły rodziców tych uczniów, którzy sprawiają trudności wychowawcze, nie przestrzegają regulaminu szkoły.
 20. Podejmowanie działań z zakresu zdrowia psychicznego uczniów: Kształtowanie przyjaznego środowiska w szkole i klasie, zarówno w relacjach między uczniami i nauczycielami, jak i wśród samych uczniów.
 21. Dostosowanie wymagań, oczekiwań i obciążeń do potrzeb i możliwości uczniów.
 22. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, skuteczności czy kompetencji.
 23. Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu ich problemów .
 24. Profilaktyka uzależnień .
 25. Działania integrujące zespoły klasowe- warsztaty, spotkania, ogniska itp.

4. Bezpieczeństwo

 1. Wzmożenie opieki i nadzoru kadry pedagogicznej nad dziećmi w czasie i w miejscach, gdzie wypadki zdarzają się najczęściej (korytarze, sale gimnastyczne, boiska szkolne) i w miejscach, w których uczniowie nie czują się bezpiecznie, szatnia, ubikacje. Zwracanie uwagi na dyżury nauczycieli nieobecnych.
 2. Uwzględnianie propozycji uczniów mających na celu poprawę bezpieczeństwa.
 3. Monitorowanie poczucie bezpieczeństwa uczniów ZSP Nr 10 w oparciu o cykliczne obserwacje, rozmowy z wychowankami.
 4. Organizowanie pogadanek, warsztatów mających na celu wzmacnianie kompetencji interpersonalnych uczniów.
 5. Kontynuowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi, wspierającymi szkołę w eliminowaniu niepożądanych zachowań.
 6. Przestrzeganie harmonogramu wydawania obiadów przez nauczycieli dyżurujących na stołówce szkolnej.
 7. Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie. odpowiedzialność prawna nieletnich.
 8. Przestrzeganie przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców regulaminu funkcjonowania szkoły
  w związki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 9. Praca nad wzmocnieniem poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczniów poprzez: stałe przypominanie uczniom  o współodpowiedzialności za atmosferę panującą w klasie, prowadzenie dalszych działań wychowawczych integrujących zespoły klasowe, sprawiedliwe ocenianie uczniów i eliminowanie w klasach przejawów tzw.  niezdrowej rywalizacji, wspieranie uczniów słabszych, organizowanie dla nich zespołów samopomocy koleżeńskiej, prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami, którzy nie stosują się do przyjętych zasad, aktywizowanie tych uczniów podczas lekcji, wzmacnianie ich pozytywnych postaw. Nasilenie współpracy z rodzicami tych uczniów, wspólne ustalanie form i kierunków postępowania. Stanowcze reagowanie w każdym zauważonym przypadku stosowania przemocy rówieśniczej, palenia papierosów przez uczniów, używania wulgaryzmów. Zdecydowane i konsekwentne podejmowanie działań wobec uczniów, którzy nie stosują się do regulaminu szkoły, opuszczają samowolnie lekcje lub się na nie notorycznie spóźniają – informowanie rodziców, następnie ich wzywanie do szkoły w celu poinformowania o konsekwencjach tego typu postępowania.

5. Rozwijanie kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów.

 1. Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 2. Udział uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne, szachowe i przyrodnicze.   
 3. Szkolny konkurs warcabowy.                                                                                                                        
 4. Szkolny maraton matematyczny.                                                                                                   
 5. Międzynarodowy Kangur Matematyczny.                                                                                                         
 6. IX Podkarpacki Konkurs Informatyczny z elementami matematyki.                                                                          
 7. Udział w konkursach matematycznych szkolnych i pozaszkolnych.                                                         
 8. Ogólnopolski konkurs Multitest matematyka dla klas IV-VIII                                                             
 9. Liga matematyczna                                                                                                                     
 10. Ogólnopolski Konkurs Synapsik Men.                                                                               
 11. Zajęcia na Politechnice Rzeszowskiej- Katedra Fizyki.                                                                                 
 12. Szkolna Liga Szachowa.                                                                   
 13. Organizacja lekcji wychowawczych poświęconym ekologii.

 

6.Rozwijanie kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i zaznajomienie z podstawami edukacji finansowej.

 1. Doskonalenie umiejętności nauczycieli związane z TIK i stosowaniem jej na zajęciach.
 2. Wykorzystanie pakietu Office 365.
 3. Wzmacnianie kompetencji nauczycieli dydaktycznych i  wychowawczych poprzez udział w doskonaleniu zawodowym.
 4. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
 5. Podnoszenie kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły i przedszkola.
 6. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości uczniów poprzez udział w projektach edukacyjnych.
 7. Warsztaty i szkolenia związane z podejmowaniem działań innowacyjnych.
 8. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 9. Organizowanie różnego rodzaju zajęć uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczniów.
 10. Realizacja w klasach 3 projektu ogólnopolskiego „Od grosika do złotówki” z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa.
 11. Uczy wspiera inspiruje – nauczyciel XXI wieku- przepis na charyzmatycznego belfra-Szkolenie WDN
 12. Działalność Samorządu Uczniowskiego.
 13. Warsztaty z robotyki i programowania.
 14. Warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem klocków Lego-współpraca z Edukido.
 15. Warsztaty psychologiczne.
 16. Edukacja medialna.
 17. Warsztaty preorientacji zawodowej.
 18. Spotkania z ciekawymi ludźmi.


Wnioski z nadzoru:
1.Bezpieczeństwo.

1.Monitorowanie poczucie bezpieczeństwa uczniów ZSP Nr 10 w oparciu o cykliczne obserwacje, rozmowy z wychowankami.
2.Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów. Aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli i kontrola toalet w czasie przerw. Zwracanie uwagi na dyżury nauczycieli nieobecnych.
3. Organizowanie pogadanek, warsztatów mających na celu wzmacnianie kompetencji interpersonalnych uczniów.
4. Kontynuowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi, wspierającymi szkołę w eliminowaniu niepożądanych zachowań.
5.Przestrzeganie harmonogramu wydawania obiadów przez nauczycieli dyżurujących na stołówce szkolnej.
6.Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie, bezpieczeństwo w czasie pandemii, odpowiedzialność prawna nieletnich.

2.Zdrowie psychiczne i higiena pracy umysłowej.

1.Kształtowanie przyjaznego środowiska w szkole i w klasie, zarówno w relacjach między uczniami
i nauczycielami, jak i wśród samych uczniów .
2.Wzmacnianie poczucia własnej wartości, skuteczności i kompetencji-warsztaty CLU.
3.Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów-warsztaty CLU.
4.Profilaktyka uzależnień i działania integrujące zespoły klasowe- warsztaty CLU
5.Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działalności wychowawczej.
6.Wzmacnianie obowiązujących w szkole norm społecznych ze szczególnym uwzględnieniem relacji interpersonalnych.
7.Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
8.Szkolenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
9.Dostosowanie wymagań  do potrzeb i możliwości uczniów.
10.Systematyczne ocenianie.
11.Dbałość o ilość i celowość zadań domowych.
12.Dbałość o ilość i celowość kartkówek i sprawdzianów.
13.Rzetelna informacja w e-dzienniku.
14.Systematyczne diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz
w procesie edukacyjnym.
15.Zindywidualizowanie pracy i wymagań na lekcji.
16.Wskazywanie uczniom zastosowania zdobytej wiedzy i stwarzania sytuacji umożliwiających zastosowanie zdobytej wiedzy.
17. Zwracanie szczególnej uwagi na rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów- warsztaty CLU.
18.Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów – kształtowanie umiejętności miękkich.
19.Systematyczne diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie edukacyjnym.
20.Stosowanie metod aktywizujących uwzględniających style uczenia się uczniów.
21.Kontakty z rodzicami uczniów z wysoką absencją.
22.Kontrakty i rozmowy z uczniami.
23.Motywowanie i pomoc w nadrabianiu zaległości w wiadomościach.
24.Monitorowanie udziału uczniów w zajęciach z PPP.

Niektóre z zajęć (zaznaczone kolorem czerwonym) nie zostały zrealizowane z powodu pandemii.
Cykliczne zajęcia odwołane z powodu pandemii zostaną wznowione w bieżącym roku szkolnym
w formie dostosowanej do procedur bezpieczeństwa .

Podsumowanie

W  roku szkolnego 2020/21 zadania szkoły realizowane były zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.
Uczniowie brali udział w formie on-line w  uroczystościach szkolnych  realizując cele edukacyjne, poznawcze i wychowawcze mające wpływ na  uczucia patriotyczne.
 Uczestniczyli w warsztatach „Polubić naukę”, „Mistrz planowania” , warsztatach z doradztwa zawodowego badających  predyspozycje zawodowe organizowanych przez PPP nr 2 w Rzeszowie.  Formy pracy były dostosowane do specyfiki kształcenia na odległość,  możliwości i potrzeb ucznia oraz do warunków organizacyjnych. Uczniowie wzięli udział w konkursach np. Klasowy konkurs recytatorski, Konkursie plastyczno-literackim w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł- „ Mój najszczęśliwszy dzień”itp.

Wspierali akcje charytatywne m.in.: zbiórka nakrętek, zbiórka żywności, aktywnie uczestniczyli
w organizacji imprez klasowych Pasowanie na ucznia, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Pupila, Pikniki integracyjne u uczniów, klasowe urodziny, ogniska wycieczki(Kolbuszowa, Radosna Zagroda Iwierzyce).
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostali objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w postaci :zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, zajęć odpowiadających na potrzeby i zainteresowania uczniów, korekcyjno-kompensacyjnych, podnoszących kompetencje emocjonalno-społeczne, terapii logopedycznej, zajęć rozwijających zainteresowania, konsultacji. 
Nauczyciele dostosowywali wymagania i stosowali indywidualizację w toku zajęć.
Uczniowie mogli skorzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych będących alternatywą dla zachowań ryzykownych. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywały się za pośrednictwem aplikacji Office 365/Teams
 Nauczyciele podejmowali środki w celu eliminacji zagrożeń: rozmowy indywidualne, warsztaty psychologiczne, pedagogizację rodziców, pogadanki, rozmowy z pedagogiem, dostosowywali tematykę lekcji wychowawczych, systematycznie monitorowali postępy uczniów, realizację obowiązku szkolnego, motywowali rodziców do skorzystania z opinii  specjalistów, dokonywali diagnozy zagrożeń, systematycznie kontaktowali się z rodzicami osobiście, telefonicznie i przez e- dziennik, aplikacje Office 365/Teams; współpracowali z instytucjami wspierającymi szkołę w działalności wychowawczej.


W roku szkolnym 2020/2021 nawiązano współpracę z zewnętrznymi realizatorami:

-Organizacja warsztatów dla uczniów CLU:

Warsztaty dla klas I-VIII „Znam swoją wartość”
Warsztaty dla klas VII- VIII Profilaktyka uzależnień.
1abc,2ab,3ab,4ab5a,6abc,7ab,8abSP-„Rozmawiamy ze sobą”
4ab- „Jak się uczyć”.
6abc, 7ab, 8ab SP-„Profilaktyka uzależnień-Internet”.
-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w zakresie badań specjalistycznych, konsultacji, uczestnictwo w grupie wsparcia, badania diagnostyczne , badania kontrolne.
Szkolenia dla uczniów „Polubić naukę”, ”Mistrz planowania”  . Badanie predyspozycji zawodowych uczniów klas VIII.

Szkoła dla rodziców:
Sposób na trudne zachowania w pigułce:
„Strategie radzenia sobie z objawami ADHD”
 „Odrabianie lekcji”
 „Czas zabawy –przyjemny czas z dzieckiem”
 „Trudne zachowanie”
 „System Przywilejów, Zasad, Konsekwencji (PZK) – podsumowanie.”
Prelekcje pracowników PPP nr 2w Rzeszowie dla rodziców i nauczycieli.
Za pośrednictwem aplikacji  Teams.
Stawianie granic w wychowaniu- radzenie sobie w trudnych sytuacjach-
psycholog J. Żaczek.
 Problemy rozwojowe i emocjonalne dzieci.-psycholog Edyta Lorenc
Trudne emocje adolescenta- jak sobie radzić z dojrzewaniem i rozwojem.-psycholog Magdalena Czyżewska- Kilar.

 Propozycje szkoleń on- line. „Rozwój dziecka” i inne.
Szkolenia w ramach zespołu Samokształceniowego Pedagogów Szkolnych.

-Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- opinie, wywiady. Uczestnictwo w grupie roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego-Niebieska Karta.
-Współpraca z kuratorami Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich- wywiady, opinie, informacje.

Współpraca z ZOZ nr1 i UM W Rzeszowie-Realizacja Programu Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia i kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
1klasa-„Wiem co jem”.

2 klasa „Szanuj zdrowie”.

3 klasa „Blaski i cienie Internetu”

5 klasa „Zdrowe odżywianie”.

7ab-Promocja zdrowego odżywiania profilaktyka uzależnień. Wolny czy zniewolony. 2ab- Zdrowe odżywianie kształtuje umysł i ciało.
5a- Myślę co jem.
6 Klasa „Wpływ uzależnień na zdrowie człowieka”

KMP w Rzeszowie Akcja Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Odpowiedzialność karna nieletnich;

 

Udział w kampaniach edukacyjnych:
Kampania edukacyjno- społeczna „Dzieci uczą rodziców”-Centrum Rozwoju Lokalnego. „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Cartoon Network
Kampania społeczno- edukacyjna- Klikam z głową.
Zadbaj o dziecięcy mózg”
Kampania edukacyjno- społeczna „Nastoletnia depresja- nie pozwól dziecku wylogować się
z życia”.    
Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł-„ Mój najszczęśliwszy dzień”- konkurs plastyczno- literacki.
4 wyróżnienia w edycji ZTU 2020  konkursie plastyczno- literackim „Wehikuł czasu”
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Analiza problemów wychowawczych:

Symptomy pozytywne:
-mniejsza liczba obniżonych ocen z zachowania w stosunku do ubiegłego roku, brak ocen niedostatecznych . Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej.
-udział uczniów w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, plastycznych na szczeblu szkolnym
i międzyszkolnym, zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim;

-udział uczniów w akademiach i uroczystościach szkolnych;

- aktywność uczniów na rzecz szkoły i środowiska.
-szkoła w pełni realizuje działania profilaktyczno-wychowawcze;
- wychowawcy na bieżąco diagnozują i rozwiązują pojawiające się problemy wychowawcze
 i prowadzą działania w celu integracji zespołu klasowego;
-przeciwdziałają niedostosowaniu społecznemu poprzez stosowanie procedur interwencyjnych, kontraktów;
uczniowie niosą bezinteresowną pomoc;
-bardzo dobra współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działalności wychowawczej;
-dobra współpraca z rodzicami;
-działania profilaktyczne kierowane na rzecz uczniów ,rodziców, nauczycieli środowiska lokalnego,

- nauczyciele , uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie zdalnego nauczania –OFFICE 365.
Czynniki generujące problemy wychowawcze
-brak umiejętności wychowawczych niektórych rodziców, wspierania dziecka w rozwoju;
- brak wspólnego frontu wychowawczego szkoła –dom rodzinny;
-niska frekwencja, spóźnienia , nieterminowość usprawiedliwień,

-brak motywacji do nauki.
- bezkrytyczna wiara rodziców w relacje dziecka dotyczące konfliktów szkolnych;
- problemy z koncentracją, motywacją podczas nauki zdalnej;

-wzmożone zainteresowanie dzieci grą poprzez narzędzia multimedialne- gry sieciowe;

- słaby kontakt z niektórymi rodzicami i uczniami;

-niska frekwencja na lekcjach zdalnych niektórych uczniów;
- podatność na negatywne wpływy.
Problemy wychowawcze SP klasy I-III:
-nieprzestrzeganie zasad i reguł zachowania w klasie;
-ruchliwość, gadulstwo, brak koncentracji;
-skarżenie, wyśmiewanie, kłótnie, zazdrość, płaczliwość,
-niechęć do podejmowania wysiłku umysłowego, mała umiejętność współpracy w grupie,
- przepychanki między chłopcami;
-niereagowanie na uwagi;
-przerywanie wypowiedzi innych;
- spóźnienia na pierwszą lekcję.

-narzucanie własnego zdania.

Problemy wychowawcze SP klasy IV- VIII

-brak motywacji do nauki,
-konflikty.
-nieobecność na zajęciach,
-dokuczanie, obrażanie oskarżanie,
-nierzetelne podejście do nauki zdalnej- wymawianie się problemami technicznymi w celu uniknięcia odpytywania;
-przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów,
-spóźnianie , opuszczanie lekcji przed końcem;
-problem z koncentracją i dyscypliną na lekcjach,
-niska frekwencja niektórych uczniów i brak nadrabiania zaległości programowych wynikających
z nieobecności:
-spóźnienia na pierwszą lekcję, nieterminowość usprawiedliwień;
-wulgarne słownictwo;
 -zdarza się, że uczniowie sobie dokuczają, obrażają się, skarżą na siebie, wyśmiewają, obgadują;
-uczniowie z obniżoną oceną z zachowania są konfliktowi i wykazują brak szacunku do  uczniów
i nauczycieli;
-wyobcowanie niektórych osób w klasach:
- używanie telefonów komórkowych w niedozwolonych miejscach:
- niewłaściwe korzystanie z mediów społecznościowych.

 

 

 

OBSZAR

 

 Sposoby realizacji treści wychowawczo-profilaktyczne w klasach I– III

 

Zdrowie

edukacja  zdrowotna

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych,
-spotkania z higienistką,
-spotkania z pedagogiem;
-realizacja programów prozdrowotnych;
-gazetki, wystawy szkolne;

-realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych;

- harmonogram cyklicznych działań;
- uczestnictwo w kołach zainteresowań;

- uczestnictwo w konkursach, zawodach;

-program UM realizowany przez ZOZ nr 1;

-działalność Szkoły Promującej Zdrowie;

Warsztaty Centrum Leczenia Uzależnień;

Akademia Rodzica

Relacje

 kształtowanie  postaw społecznych

-Warsztaty psychologiczne CLU;
-spotkania z pedagogiem;

-realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych;
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia- Dzień Ziemi;
-tworzenie  regulaminów  i kontraktów;
-spotkania ze specjalistami;

-objęcie ucznia ppp;

-harmonogram cyklicznych działań;

-uczestnictwo w akcjach charytatywnych, uroczystościach,

-udział w konkursach, zawodach;
-Program UM realizowany przez ZOZ nr.1,

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych;
-zajęcia czytelnicze;
wycieczki;
-akademie i uroczystości szkolne;
-zajęcia w terenie;
-uczestnictwo w kołach zainteresowań;
 -warsztaty psychologiczne- integracja, komunikacja CLU;
-spotkania z pedagogiem;
-uczestnictwo w spektaklach teatralnych i muzycznych;

-harmonogram cyklicznych działań;

-uczestnictwo w konkursach i zawodach;

Bezpieczeństwo

profilaktyka zachowań

ryzykownych

(problemowych)

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych;
-współpraca z Policją:
Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne ferie, ,Bezpieczne wakacje, Bezpieczeństwo w czasie pandemii

-Szkolny System Interwencji,

-diagnoza środowiska, monitoring badania poczucia bezpieczeństwa,

-zestawienie uwarunkowań środowiskowych,

-program UM realizowany przez ZOZ nr 1,

-wykorzystanie monitoringu wizyjnego do poprawy bezpieczeństwa uczniów,

-współpraca: Sanepid, MOPS, GOPS, KMP, Sąd  Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

 

OBSZAR

Sposoby realizacji treści wychowawczo-profilaktycznych w klasach IV-VI

 

Zdrowie-

 edukacja zdrowotna.

 

 

 

 

 

Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów i godzin wychowawczych,
-spotkań z higienistką,

-spotkań z pedagogiem,

-warsztatów psychologicznych:

wg potrzeb z oferty CLU.
-programu UM realizowany przez ZOZ nr 1,
realizacja programów prozdrowotnych,
-gazetki, wystawy szkolne,

-realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych,

-harmonogram cyklicznych działań,

-uczestnictwo w konkursach, zawodach,

-działalność Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Relacje-

kształtowanie postaw

społecznych.

-Warsztaty psychologiczne

-realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych bloków edukacyjnych

-udział w akacjach charytatywnych,
-imprezy o charakterze integracyjnym,
-tworzenie  regulaminów  i kontraktów-spotkania ze specjalistami,

-objęcie ucznia ppp.

-harmonogram cyklicznych działań,

-uczestnictwo w konkursach, zawodach.

-program UM realizowany przez ZOZ nr 1,

Współpraca z PPP w Rzeszowie.

Hospicjum , Caritas, Towarzystwo Brata Alberta.

-Współpraca z Fundacją Dajemy Dzieciom siłę.

Kultura-

wartości, normy

i wzory zachowań.

-Realizacja w ramach podstawy programowej
z poszczególnych bloków edukacyjnych,
-zajęcia czytelnicze,
-wycieczki, rajdy,
-akademie i uroczystości szkolne, środowiskowe,
-zajęcia w terenie,
-uczestnictwo w kołach zainteresowań,

-warsztaty psychologiczne:
integracja, komunikacja, kreatywność,
-oferta  CLU wg potrzeb,
-spotkania z pedagogiem.

-harmonogram cyklicznych działań

-uczestnictwo w spektaklach teatralnych muzycznych.

Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych.

-Realizacja w ramach podstawy programowej
z poszczególnych bloków edukacyjnych,
-współpraca z Policją: edukacja prawna nieletnich, przeciwdziałanie przemocy,
-warsztaty psychologiczne
-bezpieczne zachowanie w sieci,

 -przeciwdziałanie  przemocy, asertywność,
- CLU oferta wg potrzeb.

-Szkolny system Interwencji,
-diagnoza środowiska,
-monitoring poczucia bezpieczeństwa,
-zestawienie uwarunkowań środowiskowych.

-programu UM realizowany przez ZOZ nr 1,

- edukacja medialna

-współpraca: Sanepid, Mops, GOPS, KMP, Sąd wydział III Rodzinny i Nieletnich.

-aktywne pełnienie dyżurów.

 

 

OBSZAR

 

Sposoby realizacji treści wychowawczo-profilaktycznych w klasach VII,VIII.

 

Zdrowie- edukacja zdrowotna.

Realizacja w ramach podstawy programowej
z poszczególnych przedmiotów i godzin z wychowawcą,
-spotkania z higienistką.

-spotkania z pedagogiem.

Warsztaty psychologicznych:

wg potrzeb z oferty CLU.
-realizacja Programu UM – ZOZ nr 1.
-warsztaty pierwsza pomoc
-realizacja programów prozdrowotnych
-gazetki, wystawy szkolne,

-realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych.

-harmonogram cyklicznych działań

- działalność Szkoły Promującej Zdrowia.

 

Relacje- kształtowanie postaw społecznych.

Warsztaty psychologiczne

-spotkania z pedagogiem,

-realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów
i lekcji z wychowawcą,
- zajęcia w ramach Zielonego Tygodnia,

-udział w akcjach charytatywnych,
-imprezy o charakterze integracyjnym na szczeblu klasowym, szkolnym i lokalnym,
-tworzenie  regulaminów  i kontraktów,
-spotkania ze specjalistami,

-objęcie ucznia ppp.

-harmonogram cyklicznych działań,

-uczestnictwo w zawodach.

-edukacja medialna,

-Współpraca z Fundacją Dajemy Dzieciom siłę,

Współpraca z PPP w Rzeszowie.

Hospicjum , Caritas, Towarzystwo Brata Alberta.

Kultura-wartości, normy i wzory zachowań.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów
i lekcji z wychowawcą,
-zajęcia czytelnicze,
-wycieczki,
-akademie i uroczystości szkolne,
-zajęcia w terenie,
-uczestnictwo w kołach zainteresowań,
 -warsztaty psychologiczne- integracja, komunikacja, kreatywność,
-spotkania z pedagogiem,

-harmonogram cyklicznych działań,

-uczestnictwo w konkursach.

Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych.

-Realizacja w ramach podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów
 i zajęć z wychowawcą,
-współpraca z Policją:
edukacja prawna nieletnich, przeciwdziałanie przemocy.

-warsztaty psychologiczne profilaktyka uzależnień, bezpieczne zachowanie w sieci,
przeciwdziałanie  przemocy- CLU oferta wg potrzeb,
-Szkolny System Interwencji,

-diagnoza środowiska,
-monitoring bezpieczeństwa,

-zestawienie uwarunkowań środowiskowych.

-wyróżnienie w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,
współpraca: Sanepid, Mops, KMP, Sąd wydział III Rodzinny i Nieletnich, Stowarzyszenie Pomoc, Referat ds. Nieletnich i Patologii.

 

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne dla rodziców, nauczycieli i pracowników administracji:

Rodzice:

 • podniesienie świadomości wychowawczej rodziców poprzez udział w spotkaniach

 z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, policjantem,

 • punkt konsultacyjny PPP nr 2 w Rzeszowie.
 • Punkt interwencyjno- konsultacyjny. PPP nr 2 w Rzeszowie
 • angażowanie rodziców do działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci,
 • udział w wycieczkach i innych imprezach klasowych,
 • zgłaszanie przez rodziców sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, wspólne podejmowanie decyzji dotyczących likwidacji zaistniałego stanu,
 • włączanie rodziców do działań na rzecz organizacji imprez klasowych i międzyklasowych,
 • pomoc w realizacji imprez integracyjnych,
 • podniesienie wiedzy rodziców na temat zjawiska agresji u dzieci i mechanizmów jej powstawania,
 • współudział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, celem ujednolicenia oddziaływań,
 • ścisła współpraca z wychowawcą, pedagogiem -przepływ informacji celem podjęcia właściwych oddziaływań wychowawczych,
 • wspieranie działań szkoły poprzez modelowanie zachowań prospołecznych,
 • ujednolicenie oddziaływań edukacyjnych szkoły i domu rodzinnego ucznia,
 • zaangażowanie rodziców w organizacje konkursów i zawodów sportowych,
 •  wsparcie ze strony szkoły i instytucji współpracujących.

 

Nauczyciele i pracownicy administracji:

 • szkolenia z zakresu BHP,
 • poszukiwanie przyczyn dezintegracji zespołu klasowego, konsultacje z pedagogiem, psychologiem,
 • omawianie problemów klasowych na posiedzeniach Zespołu Wychowawców Klasowych,  
 • otoczenie szczególną opieką dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych,
 • konsekwencja w egzekwowaniu od uczniów przyjętych zasad zachowania,
 • podnoszenie świadomości  wychowawczej rodziców na temat rodzaju środków uzależniających, objawów zażywania i sposobach reagowania (ulotki dla rodziców),
 • indywidualna pomoc uczniom i rodzicom, ukazywanie form pracy,
 • współpraca z Sądem Rejonowym Wydział III Rodzinny i Nieletnich,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z pojawiającymi się problemami, działanie poprzez modelowanie,
 • objęcie uczniów z niepowodzeniami szkolnymi opieką zgodną z zaleceniami PPP,
 • pedagogizacja rodziców na wywiadówce,
 • podnoszenie umiejętności wychowawczych w pracy z uczniami mającymi niską motywację do nauki,
 • Akademia Rodzica.

 

Działania wychowawczo-profilaktyczne są kierowane do uczniów równolegle z ich kształceniem – przekazywaniem wiedzy, m.in. podczas zajęć z wychowawcą klasy oraz realizacji treści wielu przedmiotów, takich jak np.: edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, technika, informatyka, wiedza o społeczeństwie, religia,

wychowanie do życia w rodzinie;

 

Podczas realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego uczniowie mieli okazję:

 • uczenia się najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych np.: umiejętności radzenia sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej itp.,
 • rozwijania umiejętności prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • motywowania do podejmowania osobistych wyborów i postanowień przez uczniów,
 • poznania rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych,
 • nauczenia się przestrzegania norm społecznych,
 • wprowadzenia w świat wartości,
 • wyzwolenie potrzeby zadawania pytań oraz podejmowania działań wynikających z własnych zainteresowań,
 • nauka samodzielności, twórczego myślenia i działania, skutecznego komunikowania się, współdziałania w zespole, a także motywacji do poszukiwania nowych rozwiązań, dyskutowania na interesujące ich tematy, wymieniania się własnymi doświadczeniami z innymi, wyszukiwania potrzebnych im informacji, porządkowania ich oraz rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez propagowanie idei wolontariatu.

 

Podczas realizacji programu Wychowawczo-Profilaktycznego rodzice mieli okazję do:

 • podnoszenia wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców (Akademia dla Rodziców),
 • współdziałania  w określaniu kierunków działań profilaktycznych -wychowawczych,
 • współdziałania rodziców przy rozwiązywaniu konfliktów klasowych i szkolnych,
 • współdziałania rodziców w różnych formach działań prozdrowotnych.

Podczas realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego nauczyciele mieli okazję do:

 • prezentowania prawidłowych wzorców zachowań,
 • podnoszenia wiedzy i doskonalenie kompetencji wychowawczych,
 • rozwijania umiejętności dobrej współpracy nauczyciele-rodzice,
 • wyciągania odpowiednich konsekwencji przez nauczycieli i innych pracowników szkoły wobec nieprawidłowych zachowań uczniów.

 

2.Poznanie ewentualnych trudności i braków, które wystąpiły w trakcie realizacji.
- wywiadu z nauczycielami (19 nauczycieli)
-obserwacji
-ankiet (19 nauczycieli) ankieta Google Forms.

Trudności w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:

I. Aktywne wspieranie dziecka w rozwoju-mniej czasu na działania wychowawcze w szerszym kontekście ze względu na edukację zdalną.
Wniosek do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:

1.Aktywne wspieranie dziecka w rozwoju. Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Rekomendacje:

1.Pedagogizacja rodziców i nauczycieli .
2.Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność, kompetencje cyfrowe uczniów. 3.Rozwijanie aktywności uczniów i pracy zespołowej.
4.Kształtowanie kompetencji społeczno- emocjonalnych,  koncentracji i motywacji .
5. Dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia;
6.Intensyfikację działań mających na celu podniesienie kondycji psychicznej uczniów, zbudowanie dobrych relacji i ponowną integrację klas, pomoc w adaptacji do rytmu nauki stacjonarnej.

Warsztaty dla uczniów „Jestem kreatywny”, „Jak się uczyć” ,Rozmawiamy ze sobą, , „Emocje moim drogowskazem”, „Znam swoją wartość” „Profilaktyka uzależnień-odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych” itp.-Centrum Leczenia Uzależnień.
7.Konynuować zadania zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. Uwzględnić wnioski
z nadzoru i priorytety MEN.

3.Określenie oczekiwań uczestników (uczniów, nauczycieli, rodziców) do realizacji programu.

Z ankiet uczniów (28uczniów- trójki klasowe)

Z opinii rodziców(18 rodziców Rada Rodziców)

Z wywiadu nauczycieli(19 nauczycieli)

 

Oczekiwania uczniów związane z modyfikacją programu Wychowawczo- Profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022:

Kontynuacja zadań zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. Uwzględnić wnioski
z nadzoru i priorytety MEN.
Zajęcia integracyjne.
Warsztaty psychologiczne.
Przestrzeganie praw ucznia.
Realizacja ciekawych zajęć przez zewnętrznych realizatorów.
Pomoc w odbudowaniu relacji rówieśniczych, funkcjonowaniu szkolnym, nadrobieniu zaległości programowych.
Rekomendacje:

1.Poszerzyć oferty zajęć profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez instytucje wspierające szkołę w wychowaniu.

2.Po okresie izolacji wzmocnić działania integracyjne na poziomie klasy z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii. Udział w projektach.

3.Pomoc w wyrównywaniu braków programowych i odbudowaniu relacji rówieśniczych.

Oczekiwania rodziców związane z modyfikacją Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022:

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w klasie.

1.Pomoc w formie zapewnienia konsultacji z przedmiotów, które sprawiają uczniom największą trudność; - wsparcie i wyrozumiałość w związku z trudną sytuacją uczniów, zarówno na polu edukacyjnym jak i relacji rówieśniczych;

2.Pomoc w zmianie przyzwyczajeń związanych z nadużywaniem sprzętów elektronicznych.

Rekomendacje :

1.Monitorowanie sytuacji wychowawczej w klasie. Pogadanki, warsztaty dotyczące umiejętności społecznych.

2.Oferta zajęć edukacyjnych.

3.Profilaktyka uzależnień.

Oczekiwania nauczycieli związane z modyfikacją Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
na rok szkolny 2021//2022:

Kontynuacja dotychczasowych zajęć zawartych w PWP  z uwzględnieniem wniosków
z nadzoru i priorytetów MEN na rok szkolny 2021/22.

Kultura na co dzień- postepowanie w różnych sytuacjach

Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

Warsztaty psychologiczne.

Rekomendacje:

1.Warsztaty CLU-Profilaktyka uzależnień-cyberprzemoc.
 Działania chroniące zdrowie psychiczne uczniów, w tym wspieranie rozwoju osobistego i społecznego uczniów;

 

 1. Ewaluacja końcowa: 

1.Dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

- ankiety uczniów(28 uczniów- trójki klasowe)

Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. Szkoła prowadzi działania ukierunkowane na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwój w dziedzinach:
a. wychowania patriotycznego i obywatelskiego
 b. kulturalnego zachowania, właściwych relacji
 c. edukacji regionalnej
d. edukacji ekologicznej
e. promowania zdrowego trybu życia
f. zapobiegania patologiom i uzależnieniom
g. przeciwdziałania agresji
h. orientacji zawodowej i planowania kariery
W szkole respektowane są prawa uczniów i egzekwowane obowiązki. Szkoła przygotowuje uczniów
do systematyczności, odpowiedzialności, szanowania innych. Kształtuje u uczniów umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczy umiejętnego korzystania z dóbr kultury, utrwala  postawy
i zachowania społeczne warunkujące prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i duchowy. W szkole uczniowie otrzymują rzetelną wiedzę na temat uzależnień. Z proponowanych zajęć z zakresu profilaktyki i wychowania uczniowie  najwyżej oceniają: warsztaty psychologiczne, spotkania
z policjantem, zajęcia z wychowawcą, pedagogiem i udział w akcjach ogólnopolskich. Wysoko oceniają także udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Według opinii uczniów największy wpływ na ich zachowanie i postawy mają w kolejności: rodzice, nauczyciele ,koledzy i koleżanki ze szkoły,
i telewizja i Internet. Uczniowie utożsamiają się z  postawami i zachowaniami proponowanymi przez szkołę.          
Wniosek do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
1.Szkoła kształtuje u uczniów umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczy umiejętnego korzystania z dóbr kultury, utrwala  postawy i zachowania społeczne warunkujące prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i moralny.
Rekomendacja:
Kontynuacja działań wspierających rozwój uczniów fizyczny, psychiczny, społeczny i moralny.
4.Uzyskanie opinii o wartości zrealizowanego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
Ankiety dla rodziców (18 rodziców-Rada Rodziców).
Realizowane treści i sposoby realizacji w Programie Wychowawczo -Profilaktycznym szkoły były zgodne z oczekiwaniami rodziców i sprzyjały kształtowaniu właściwych postaw i zachowań uczniów. Kształtowane są postawy ukierunkowane na prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny
i moralny.
Szkoła prowadzi działania ukierunkowane na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwój
w dziedzinach:
a. wychowania patriotycznego i obywatelskiego
 b. kulturalnego zachowania, właściwych relacji
 c. edukacji regionalnej
d. edukacji ekologicznej
e. promowania zdrowego trybu życia
f. zapobiegania patologiom i uzależnieniom
g. przeciwdziałania agresji
h. orientacji zawodowej i planowania kariery.
W szkole respektowane są prawa uczniów i egzekwowane są obowiązki uczniów. Szkoła przygotowuje dzieci do systematyczności, odpowiedzialności, szanowania innych, podejmowania trudnych decyzji, podejmowania ról społecznych, korzystania z dóbr kultury. Na zebraniach z rodzicami poruszane są sprawy związane z wychowaniem i bezpieczeństwem uczniów w szkole i poza nią. Rodzice pozytywnie ocenili system oceniania zachowania i potwierdzili, że jego realizacja przyczynia do kształtowania właściwych postaw i zachowań u uczniów. Akceptują system wartości prezentowany przez treści zawarte
w Programie Wychowawczo –Profilaktycznym. Postawy i zachowania wpajane dzieciom przez szkołę są zgodne z tymi, które kształtują w domu.
Wniosek do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
1.Treści i sposoby realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są zgodne z oczekiwaniami rodziców.
Rekomendacje:
1.Kontynuacja działań wychowawczych i profilaktycznych.

KRYTERIA

 1. Kryterium zgodności:

Czy efekty programu były zgodne z założonymi celami?

Efekty programu są zgodne  z założonymi celami. Treści realizowane w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego wskazują  wartości, pozytywne postawy, kompetencje oraz umiejętności niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w czterech sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i moralnej.

Osiągnięcie dojrzałości w czterech sferach możliwe jest dzięki rozwojowi kompetencji osobistych
i społecznych uczniów, ukierunkowanych na:

 • samoświadomość
 • sprawczość
 • relacyjność
 • otwartość
 • kreatywność

Czy cele programu były zgodne z potrzebami?

Cele programu są zgodne z potrzebami uczniów. Uczniowie uczestniczyli w planowaniu działań wychowawczych, profilaktycznych oraz tematyki godzin wychowawczych. Skuteczność podejmowanych działań w dużej mierze opierała się na efektywnej współpracy wychowawców z pedagogiem.

Tematyka zajęć profilaktycznych była dostosowana do potrzeb klasy. Na efektywność działań profilaktycznych wpłynęła również możliwość bieżącego omówienia z pedagogiem, wychowawcą wniosków z obserwacji funkcjonowania klasy.

Czy wiedza i umiejętności nabyte przez uczestników programu są zgodne z zaplanowanymi?; Wiedza i umiejętności uczestników  programu są zgodne z zaplanowanymi. Nauczyciele analizowali
i oceniali efekty pracy wychowawczej oraz wdrażali wnioski na podstawie:
a) obserwacji osiągnięć w czasie projektów edukacyjno-wychowawczych, konkursów, w codziennych sytuacjach;
b) analizy wpisów do zeszytów uwag;
c) wspólną ocenę zachowania;
d) obserwację uczniów w czasie wycieczek, przerw;
e) rozmów na lekcjach wychowawczych;
f) analizy sytuacji wychowawczej w klasie;
g) rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami;
 h) ankiety dla uczniów;
i) wymiany spostrzeżeń.
Na zebraniach z rodzicami poruszane były sprawy związane z wychowaniem i bezpieczeństwem uczniów w szkole i poza nią.

B. Kryterium efektywności:

1.Czy nastąpiło zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych?

Działania wychowawcze i profilaktyczne odpowiadały potrzebom uczniów i sprzyjały kształtowaniu właściwych postaw i zachowań.
 Mniejsza liczba obniżonych ocen z zachowania. Brak ocen niedostatecznych z przedmiotów, wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej.
2.Czy nastąpiła poprawa klimatu szkoły?

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Maja do kogo zwrócić się o pomoc, maja dobry kontakt z nauczycielami, są dla siebie życzliwi.

3.Czy nastąpił wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli, rodziców itp.

Nauczyciele podnosili kompetencje wychowawcze z zakresu wychowania, profilaktyki i pomocy psychologiczno- pedagogicznej, TIK poprzez udział w warsztatach, konferencjach, kursach. Poprzez modelowanie kształtowali u uczniów właściwe postawy i umiejętności. Działania ukierunkowane na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalały na rozwój uczniów w dziedzinach: wychowania patriotycznego i obywatelskiego, kulturalnego zachowania, właściwych relacji, edukacji regionalnej edukacji ekologicznej, promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania patologiom
i uzależnieniom, przeciwdziałania agresji, orientacji zawodowej i planowania kariery realizowane
w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego wskazują  wartości, pozytywne postawy, kompetencje oraz umiejętności niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
Nauczyciele współpracowali z KMP, PPP nr 2 w Rzeszowie, Centrum Leczenia Uzależnień, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Referat do Spraw Nieletnich i PatologiiZwiązek Harcerstwa Polskiego, Caritas,  Parafia, Ochotnicza Straż Pożarna,  Fundacja Brata Alberta, kino, muzeum, Teatr Maska, Biblioteka Osiedlowa, PPP EZRA. Parafia,, Rzeszowski Dom Kultury,IPN.

C. Podsumowanie:

Wnioski do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego:

1.Aktywne wspieranie dziecka w rozwoju. Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców
i nauczycieli.

1.Szkoła kształtuje u uczniów umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczy umiejętnego korzystania z dóbr kultury, utrwala  postawy i zachowania społeczne warunkujące prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i moralny.

Rekomendacje:

1.Pedagogizacja rodziców i nauczycieli.
2.Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność, kompetencje cyfrowe uczniów. 3.Rozwijanie aktywności uczniów i pracy zespołowej.
4.Kształtowanie kompetencji społeczno- emocjonalnych,  koncentracji i motywacji .
5. Dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia.
6.Intensyfikację działań mających na celu podniesienie kondycji psychicznej uczniów, zbudowanie dobrych relacji i ponowną integrację klas, pomoc w adaptacji do rytmu nauki stacjonarnej.
Warsztaty dla uczniów „Jestem kreatywny”, „Jak się uczyć” ,Rozmawiamy ze sobą, , „Emocje moim drogowskazem”, „Znam swoją wartość” „Profilaktyka uzależnień-odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych” itp.-Centrum Leczenia Uzależnień.
7.Konynuacja zadań zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. Uwzględnić wnioski
z nadzoru i priorytety MEN na rok szkolny 2021/22.
8.Poszerzyć ofertę zajęć profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez instytucje wspierające szkołę w wychowaniu.
9.Po okresie izolacji wzmocnić działania integracyjne na poziomie klasy z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii.
10.Udział w projektach.
11.Pomoc w wyrównywaniu braków programowych i odbudowaniu relacji rówieśniczych.
12. Działania chroniące zdrowie psychiczne uczniów, w tym wspieranie rozwoju osobistego
 i społecznego uczniów;
13.Kontynuacja działań wspierających rozwój uczniów fizyczny, psychiczny, społeczny i moralny.